Hlustað á íbúa og hagaðila

Loftslagsáætlunin var unnin með þátttöku íbúa og hagaðila. Í upphafi vinnunnar var hægt að senda inn tillögur að aðgerðum og haldnir voru vinnufundir með haghöfum.

Loftslagsáætlun

Stýrihópurinn vann úr tillögunum og setti áætlunina í umsagnarferli í drögum. Þar komu gagnlegar athugasemdir fram sem farið var eftir eins og mögulegt var. Meðal annars var skerpt á helstu aðgerðum áætlunarinnar og markmið um samdrátt í losun til ársins 2030 sett fram. Vonast er til að það veiti almenningi skýrari yfirsýn yfir hvað felist í aðgerðaáætluninni sem verður vegvísir borgarinnar næstu ára í átt að minni losun og kolefnishlutleysi. Einnig er skýrara kveðið á um að aðgerðirnar verði metnar í koltvíoxíðs ígildum og kostnaði.

Jafnréttismati var einnig bætt við. Reynslan og rannsóknir sýna að hamfarir af völdum loftslagsbreytinga hafa skaðlegust áhrif á eldra fólk, fátækt fólk og börn. Sé það sett í samhengi við kyn eru konur í meirihluta eldra fólks. Þær glíma frekar við fátækt auk þess sem þær bera mesta ábyrgð á umönnun barna. Taka þarf einnig mið af því að neyslu-, og ferðavenjur kynjanna eru ólíkar og því vert að taka mið af þessum kynbundna mun í markmiðasetningu og árangursmælikvörðum. Eftir því sem kostur er verða áhrif aðgerðanna greind á mismunandi samfélagshópa, með tilliti til tekna, uppruna, kyns og annarra þátta.

Fimmtán aðgerðir

15 mínútna hverfi

Í gegnum hverfisskipulag, endurnýjun hverfiskjarna og fjárfestingu í innviðum verði hverfi borgarinnar gönguvænni og aðgengi að grænum svæðum, útivist og þjónustu tryggt í 15 mínútna göngu- eða hjólafæri.

Græn borgarþróun

Þróun borgarinnar verði öll innan skilgreindra vaxtarmarka hennar og 80% uppbyggingar íbúðahúsnæðis verði innan þægilegrar fjarlægðar frá Borgarlínu.

Orkuskipti alls staðar

Heildstæð áætlun verði gerð og hrint í framkvæmd um innviði fyrir orkuskipti fyrir einkabíla með hleðslustöðvum í hverfum, atvinnubíla, flutningabíla, í almenningssamgöngum, í höfnum og á sjó.

Hjólreiðaborg á heimsmælikvarða

Endurskoðuð hjólreiðaáætlun setji sér sem markmið að Reykjavík verði hjólreiðaborg á heimsmælikvarða.

Borgarlína og betri almenningssamgöngur

Betri og afkastamiklar almenningssamgöngur leiki ásamt þéttingu byggðar lykilhlutverk við að ná markmiðum um breyttar ferðavenjur. Nánari loftlagsmarkmið verði skilgreind fyrir samgöngusáttmála ríkis og SSH.

Urðun verði hætt

Mótuð verði heildstæð aðgerðaráætlun um hringrás og endurvinnslu til að styðja við sjálfbærari meðhöndlun úrgangs.

Græn matarstefna

Matarstefna borgarinnar verði innleidd og efnt til samstarfs um grænan landbúnað á Kjalarnesi.

Grænn byggingariðnaður

Efnt verði til samstarfs við atvinnulífið um grænni byggingariðnað.

Gas í grjót

Þekking og lausnir OR og Carbfix verði þróaðar til bindingar koltvísýrings og eftir atvikum annarra gróðurhúsalofttegunda í samvinnu við háskóla og fyrirtæki sem losa mikið.

Endurheimt votlendis

Verður aukin samkvæmt sérstakri áætlun.

Loftlagsskógar Reykjavíkur

Loftslagsskógar verði efldir í samvinnu við Skógræktarfélag Reykjavíkur og skógræktaráætlun kynnt.

Jarðefnaeldsneyti út árið 2025

Ekki verði keyptir bílar eða tæki sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti á vegum borgarinnar frá og með 2021 og bílum og tækjum sem þegar eru til staðar verði skipt út fyrir árið 2025.

Blágrænar ofanvatnslausnir

Ný hugsun í veitukerfum með bættri nýtingu vatns og blágrænum ofanvatnslausnum verði regla í nýjum hverfum og við endurnýjun þeirra eldri.

Flóðavarnir verði útivistarsvæði og garðar

Ráðist verði í eflingu flóðavarna meðfram strandlengjunni þar sem þarf og stefnt að því að úr verði útivistarsvæði, strandgarðar og aðstaða til sjávarbaða á völdum stöðum.

Samstarf við atvinnulíf

Áfram verði unnið með Festu, miðstöð um samfélagsábyrgð og fyrirtækjum undir merkjum Loftslagsyfirlýsingar Reykjavíkurborgar og Festu að frekari árangri í öllum greinum atvinnulífs.