Ártúnshöfði - Svæði 1 - Gatnagerð og lagnir

Framkvæmdin felst í gerð gatna og veitukerfa fyrir nýtt íbúðar- og þjónustuhverfi á núverandi iðnaðarsvæði á Ártúnshöfða. Um er að ræða upprif og förgun á núverandi yfirborði, losun klappar og lagnaskurða, jarðvegsskipti, gerð stoðveggja, lagningu fráveitu-, vatns- og hitaveitulagna, ásamt lagningu raf- og ljósleiðaralagna. Einnig gerð fyllinga og burðarlaga í götur, stíga og stéttar, ásamt uppsetningu götulýsingar og malbikunar.
Upphafsfundur er í júní 2023 og verklok áætluð 15. maí 2025
Undirbúningur
Hafið
Lokið

Myndasafn

Hvað verður gert?

Vinna á svæðinu er skipt upp í fimm áfanga.
Áfangi 1: Vinna hefst á vesturhluta svæðis. Breiðhöfða milli Stórhöfða og Dvergshöfða lokað fyrir almennri umferð og umferð beint um Höfðabakka og Stórhöfða. Unnið er m.a. að jarðvegsskiptum í götum, byggingu stoðveggjar meðfram stíg á Hamrinum og lagningu fráveitu- og vatnsveitulagna. Byggja skal stoðvegginn meðfram stígnum við Hamarinn áður en fráveitulögn er lögð í stíginn.
Einnig er unnið við lagningu hitaveitu-, rafmagns-, fjarskipta- og götuljósalagna í stéttum eftir að kjallarar húsa við stéttina eru komnir upp úr jörðinni og áður en verktakar innan lóða setja upp verkpalla hjá sér. Áhersla er lögð á að verktaki jarðvegsskipti í öllum botnlöngum áður en verktakar innan aðliggjandi lóða hefja sínar framkvæmdir en á einstökum lóðum hafa verktakar þegar hafið framkvæmdir. Einnig er munu framkvæmdir verða hafnar við Eirhöfða 7 áður en þetta verk hefst. Allar framkvæmdir í verkinu skulu vinnast í góðri samvinnu og samráði við alla uppbyggingaraðila innan lóða og verktaka á þeirra vegum sem munu koma inn á svæðið á framkvæmdatímanum. Allar bráðabirgðagönguleiðir skulu malbikaðar.
Í austurkant Eirhöfða norðan Eldshöfða skal setja vatnsveitulögn. Halda skal Eirhöfða opnum á verktímanum og haga framkvæmdum þannig að alltaf sé ein akrein og gönguleið opin framhjá verksvæðinu í Eirhöfðanum. Lagning á þessari vatnsveitulögn skal unnin áður en farið er í framkvæmdir við lóð Stálhöfða 2 og taki ekki lengri tíma en 1 mánuð.
Í þessum áfanga skal lokið við jarðvinnu undir akbrautum í öllum botnlöngum ásamt gerð stoðveggjar. Lok á áfanga 1 er 15. nóvember 2023.
Áfangi 2: Unnið er áfram á vinnusvæði 1. Unnið er m.a. að jarðvegsskiptum í götum og lagningu fráveitu- og vatnsveitulagna. Þá er áfram unnið við lagningu hitaveitu-, rafmagns-, fjarskipta- og götuljósalagna í stéttum eftir að kjallarar húsa við stéttina eru komnir upp úr jörðinni og áður en verktakar innan lóða setja upp verkpalla hjá sér. Allar bráðabirgðagönguleiðir skulu malbikaðar. Fyrir lok áfangans skal malbika neðra malbikslag í Breiðhöfða, Eirhöfða og Stórhöfða ásamt því að malbika í botnlöngum.
Allri vinnu á svæði sem fellur undir áfanga 2 skal lokið fyrir 15. apríl 2024.
Áfangi 3: Áfangi 3 hefst með opnun Eirhöfða og Stórhöfða fyrir umferð og á sama tíma hefst vinna á eystri hluta svæðisins þar sem Breiðhöfða og Svarthöfða er lokað.
Áður en gangstétt meðfram Svarthöfða er lokað skal gera malbikaðan bráðabirgðastíg frá Svarthöfða að Stórhöfða.
Í þessum áfanga skal lokið við færslu Svarthöfða nyrst ásamt gerð framhalds á Eldshöfða að Svarthöfða. Lokið skal allri vinnu við þessa götukafla m.a. malbikun þeirra og enduruppsetningu á vegriði. Áfanganum lýkur þegar opnað hefur verið fyrir almenna umferð um þessa götukafla. Lok á 3 áfanga er 15. júní 2024.
Áfangi 4: Áfangi 4 er sjálfstæður áfangi innan áfanga 3 og 5. Í þessum áfanga er unnið að lagningu hitaveitulagna meðfram Stórhöfða frá Svarthöfða og austur fyrir Höfðabakka.
Halda skal einni akrein í hvora átt opinni eftir Höfðabakkanum allan verktímann. Einnig skal alltaf halda annarri hvorri gönguþveruninni yfir Stórhöfða opinni á verktímanum. Vinna í Höfðabakkanum og þrengingar að umferð á honum skulu taka eins stuttan tíma og hægt er, að hámarki í þrjár vikur, og skulu gerðar í júlí 2024.
Áfangi 4 skal vinnast á tímabilinu 1.maí til 1.ágúst 2024. Lokið skal allri vinnu við lagningu hitaveitulagnar og allri annarri vinnu á svæði sem fellur undir þennan áfanga. Lok á 4 áfanga er 1. ágúst 2024.
Áfangi 5: Í þessum áfanga er áfram unnið í austurhluta svæðis, þá bætist við vinnusvæði í austurenda Steinhöfða og vesturenda Eirhöfða ásamt tengingu til norðurs í Breiðhöfða.
Unnið er í öllum þáttum gatnagerðar, m.a. jarðvegsskiptum á götum, lagningu fráveitu- og vatnsveitulagna. Einnig er unnið við lagningu hitaveitu-, rafmagns-, fjarskipta- og götuljósalagna í stéttum eftir að kjallarar húsa við stéttina eru komnir upp úr jörðinni og áður en verktakar innan lóða setja upp verkpalla hjá sér.
Halda skal bráðabirgðagönguleið samsíða Svarthöfða opinni á framkvæmdatímanum.
Malbika skal neðra malbikslag á öllum götum áður en áfanga lýkur.
Lok áfanga 5 er 15. maí 2025 sem jafnframt er verklok framkvæmda.

Hvernig gengur?

Júní 2023

Upphafsfundur með verkkaupa, eftirliti og verktaka var haldinn 7. júní 2023. Stefnt er að framkvæmdir hefjist um mánaðarmót júní-júlí.

Júlí 2023

Verktaki hefur hafið framkvæmdir. Búið er að grafa undan stoðveggi vestast á svæðinu. Verið er að grafa og keyra í burtu ómenguðu efni. Verktaki er að setja upp hreinsistöð. Gröftur á gulmenguðu efni hefst fljótlega.

Hver koma að verkinu?

Verktaki

Háfell / Hálsafell

Eftirlit framkvæmda

Kristjón Jónsson hjá Hnit verkfræðistofu

Verkefnisstjóri USK

Ásgeir Marinó Rudolfsson

Verkefnisstjóri Veitna

Þórður Ásmundsson

Verkefnastjóri Ljósleiðarans

Atli Már Þorgrímsson

Verkefnastjóri Mílu

Steinar Hagalín Ásbjörnsson

Yfirstjórn verktaka

Agnar Óskarsson

Verkstjóri verktaka

Ívar Hannesson