Fasteignagjöld | Reykjavíkurborg

Fasteignagjöld

Fasteignagjöld eru árlega lögð á allar fasteignir, nema þær séu undanþegnar með lögum, og ber eigandi á hverjum tíma ábyrgð á greiðslu þeirra. Fasteign telst afmarkaður hluti lands, ásamt lífrænum og ólífrænum hlutum þess, réttindum sem því fylgja og þeim mannvirkjum sem varanlega eru við landið skeytt.

Álagning 2018 - upplýsingar

Almennt um fasteignagjöld

Fasteignagjöld skiptast í fasteignaskatt, lóðarleigu, sorphirðugjald og gjald vegna endurvinnslustöðva. Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar annast álagningu, reikningagerð og innheimtu gjaldanna. Fram til ársins 2010 voru vatns- og fráveitugjöld innheimt sem hluti af fasteignagjöldum en Orkuveita Reykjavíkur sér nú alfarið um álagningu og innheimtu þeirra.

 

Íbúðarhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Fasteignaskattur 0,18% af fasteignamati 1,65% af fasteignamati
Lóðarleiga 0,2% af lóðarmati 1% af lóðarmati

 

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar veitir upplýsingar um álagningu fasteignagjalda og breytingar á þeim í síma 4 11 11 11. Einnig má leita upplýsinga með því að senda tölvupóst á netfangið fasteignagjold@reykjavik.is. Vakin er athygli á því að eigendur geta nálgast álagningarseðla á Rafrænni Reykjavík eða á Ísland.is.

Álagning fasteignaskatts er framkvæmd samkvæmt II. kafla laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga. Sveitarfélögum er skylt að leggja á fasteignaskatt á allar fasteignir sem metnar eru í fasteignarmati 31. desember á næstliðnu ári samkvæmt fasteignaskrá. Fasteignaskattur leggst á nýjar lóðir og mannvirki í hlutfalli við ársálagningu frá næstu mánaðamótum eftir að þau eru skráð og metin í fasteignaskrá, nema þær séu sérstaklega undanþegnar fasteignaskatti með lögum. Fasteignaskattur fellur niður næstu mánaðamót eftir að mannvirki er afskráð í fasteignaskrá.

Gjaldstofn til álagningar fasteignaskatts er fasteignamat. Fasteignaskattur reiknast sem hlutfall af fasteignamati miðað við skráða notkun fasteignar.

Fasteignamat

Fasteignamat eignar tekur bæði til húss og lóðar og er fasteignamati skipt í húsmat og lóðarmat. Þjóðskrá Íslands endurmetur skráð matsverð allra fasteigna 31. maí ár hvert. Skal það verð talið fasteignamatsverð frá og með 31. desember þess árs til jafnlengdar næsta árs nema sérstök matsgerð komi til. Þjóðskrá Íslands ber ekki síðar en í júnímánuði ár hvert að gera hverju sveitarfélagi og eiganda grein fyrir niðurstöðum endurmatsins. Frestur eiganda til athugasemda skal vera mánuður frá tilkynningu ákvörðunar. Hægt er að skoða bæði gildandi og fyrirhugað fasteignamat eigna á vefsíðu Þjóðskrár Íslands.

Skráning fasteignar

Fasteignir, hluta þeirra og einstök mannvirki skal skrá í fasteignaskrá lögum samkvæmt. Breytingar á skráðri notkun fasteignar er háð byggingarleyfi Embættis byggingarfulltrúa. Hægt er að óska eftir byggingarleyfi á vefsíðu byggingarfulltrúa.

A-skattflokkur 0,18% af fasteignamati

Íbúðir og íbúðarhús ásamt lóðarréttindum, erfðafestulönd í dreifbýli og jarðeignir, útihús og mannvirki á bújörðum sem tengd eru landbúnaði, hesthús, öll hlunnindi og sumarbústaðir ásamt lóðarréttindum.

B-skattflokkur 1,32% af fasteignarmati

Sjúkrastofnanir samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu, skólar, heimavistir, leikskólar, íþróttahús og bókasöfn.

C-skattflokkur 1,65% af fasteignarmati

Allar aðrar fasteignir, svo sem iðnaðar-, skrifstofu-, og verslunarhúsnæði, fiskeldismannvirki, veiðihús og mannvirki sem nýtt eru fyrir ferðaþjónustu.

Lóðarleiga

Lóðarleiga er lögð á allar leigulóðir sem hlutfall af lóðarhlutamati. Leigugjaldið fyrir íbúðarhúsalóðir er 0,2% af lóðamati þeirra en 1,0% fyrir atvinnulóðir.

Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar, Ráðhúsi Reykjavíkur, Tjarnargötu 11, veitir allar upplýsingar um endurnýjun og breytingar á lóðarleigusamningum í síma 4 11 11 11. Einnig má leita upplýsinga með því að senda tölvupóst á netfangið upplysingar@reykjavik.is. Hægt er að óska eftir endurnýjun á lóðarleigusamningi á Rafrænni Reykjavík.

Gjald fyrir meðhöndlun úrgangs og gjald vegna endurvinnslustöðva

Gjald fyrir meðhöndlun úrgangs og gjald vegna endurvinnslustöðva er lagt á skv. 11. gr. laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs og 25. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir. Gjaldið miðast við fjölda og stærð íláta við hverja húseign, losunartíðni þeirra og tegund úrgangs. Í fjöleignarhúsum er gjöldunum skipt eftir hlutfallstölu eigenda í viðkomandi sameign sbr. 43. og 45. gr. laga um fjöleignarhús nr. 26/1994.
 
Gjaldið er 23.300 kr. fyrir hverja 240 L tunnu undir blandaðan úrgang sem losuð er á 14 daga fresti, 13.100 kr. fyrir hverja 120 L tunnu undir blandaðan úrgang sem losuð er á 14 daga fresti, 9.400 kr. fyrir 240 L tunnu undir endurvinnanlegan pappír og pappa sem losuð er á 21 daga fresti og 7.800 kr. fyrir hverja 240 L tunnu undir endurvinnanlegt plast sem losuð er á 21 daga fresti. Fyrir hvert 660 L ker undir blandaðan úrgang sem losað er á 14 daga fresti er gjaldið 64.075 kr., 660 L ker undir pappír og pappa losað á 21 daga fresti er gjaldið 25.850 kr. og 660 L ker undir plast sem losað er á 21 daga fresti er gjaldið 21.450 kr. Sé tunnum fjölgað, fækkað eða losunartíðni breytt á árinu miðast gjaldið fyrir meðhöndlun úrgangsins við þá viku sem breytingarnar fara fram. Sé ílátum undir blandaðan úrgang fjölgað leggst 3.200 kr. gjald fyrir akstur og skráningu.
 
Þurfi að draga ílát lengra en 15 metra að hirðubíl til losunar leggst 5.700 kr. álag á hverja 240 L tunnu sem losuð er á 14 daga fresti, 4.600 kr. álag á hverja 120 L tunnu sem losuð er á 14 daga festi og 3.800 kr. álag á hverja 240 L tunnu sem losuð er á 21 daga fresti. Sama gildir um 660 L ker og leggst 15.675 kr. álag á hvert ker undir blandaðan úrgang sem losað er á 14 daga fresti en 10.450 kr. álag á ker sem losuð eru á 21 daga fresti. Til að standa undir hlutdeild Reykjavíkurborgar í rekstri endurvinnslustöðva SORPU bs. er lagt á endurvinnslustöðvagjald 11.930 kr. Álagning á gjaldi fyrir meðhöndlun úrgangs og gjaldi vegna endurvinnslustöðva er kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfs- og auðlindamála og er kærufrestur einn mánuður frá álagningu.
 
Frekari upplýsingar um sorphirðu má finna á vefsíðu umhverfis- og skipulagssviðs.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12 - 14, veitir allar upplýsingar um álagningu og breytingar á sorphirðugjaldi í síma 4 11 11 11. Einnig má leita upplýsinga með því að senda tölvupóst á netfangið sorphirda@reykjavik.is.
 
 

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

2 + 0 =