Skóla- og frístundaráð

Skóla- og frístundaráð starfar í umboði borgarráðs með þeim hætti sem nánar er kveðið á um í samþykkt fyrir skóla- og frístundaráð, samþykkt um stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar.

Skóla- og frístundaráð starfar í umboði borgarráðs með þeim hætti sem nánar er kveðið á um í samþykkt fyrir skóla- og frístundaráð, samþykkt um stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar nr. 1020/2019 og eftir því sem lög mæla fyrir um, sbr. einnig heimild í 37. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Skóla- og frístundaráð mótar stefnu í menntamálum barna í leik- og grunnskólum Reykjavíkurborgar og frístundastarfi barna og ungmenna. Einnig mótar skóla- og frístundaráð stefnu um tónlistarfræðslu barna og ungmenna og félagslega menntastefnu. Skóla- og frístundaráð tekur ákvarðanir og gerir tillögur til borgarráðs á verksviði sínu. Jafnframt hefur ráðið eftirlit með að samþykktum og stefnumörkun borgarinnar í mennta- og frístundamálum sé fylgt og fylgist með gæðum skólastarfs og annars starfs á verksviði þess. Þá fer ráðið með önnur þau verkefni sem borgarráð ákveður.

Skóla- og frístundaráð fer með verkefni leikskólanefndar skv. lögum um leikskóla nr. 90/2008 og skólanefndar skv. lögum um grunnskóla nr. 91/2008. Þá fer skóla- og frístundaráð með verkefni félagsmálanefndar skv. 34. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, að því er lýtur að daggæslu í heimahúsum.

Til þess að vinna að framangreindum markmiðum  hefur skóla- og frístundaráð m.a. með höndum eftirtalin verkefni:

 1. Gerir tillögur til borgarráðs um stefnu Reykjavíkurborgar í skóla- og frístundastarfi.
 2. Hefur eftirlit með að ákvæði laga og reglugerða séu uppfyllt, þ.m.t. ákvæði laga um leikskóla, nr. 90/2008, laga um grunnskóla, nr. 91/2008 og reglugerða, sem settar eru á grundvelli þeirra, og gerir tillögur til borgarráðs um úrbætur.
 3. Fylgir því eftir að öll skólaskyld börn, sem rétt eiga á skólavist í Reykjavík, njóti lögboðinnar fræðslu.
 4. Fylgist með framkvæmd náms og kennslu í Reykjavík og gerir tillögur til skólastjóra og/eða borgarráðs um umbætur í skólastarfi. Staðfestir starfsáætlanir leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva ár hvert og skólanámskrá einstakra leik- og grunnskóla.
 5. Fylgist með og stuðlar að því að nemendum og skólum sé tryggður aðgangur að sérfræðiþjónustu.
 6. Hefur eftirlit með rekstri og starfi leik- og grunnskóla, frístunda-, félagsmiðstöðva og frístundaheimila Reykjavíkurborgar. Hefur eftirlit á grundvelli þjónustusamninga með sjálfstætt starfandi leikskólum, grunnskólum, tónlistarskólum og öðrum skólum sem njóta fjárframlaga frá Reykjavíkurborg.
 7. Gætir þess að leikskólar, grunnskólar, frístunda- og félagsmiðstöðvar og frístundaheimili á vegum borgarinnar búi við fullnægjandi húsnæði og að annar aðbúnaður sé fyrir hendi. Gerir tillögur til borgarráðs um stofnun og staðsetningu starfseininga á vegum sviðsins.
 8. Veitir leyfi til reksturs sjálfstætt starfandi leikskóla. Hefur eftirlit með framkvæmd daggæslu barna í Reykjavík skv. lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991, og reglugerðum, sem settar eru á grundvelli þeirra, og er jafnframt stefnumótandi á því sviði.
 9. Hefur eftirlit með greiðslum til dagforeldra
 10. Hefur eftirlit með starfsemi skólahljómsveita.
 11. Hefur eftirlit með starfsemi Námsflokka Reykjavíkur.
 12. Fylgir eftir framkvæmd 47. gr. laga um framhaldsskóla, nr. 92/2008, varðandi stofnun og byggingu framhaldsskóla.
 13. Gerir tillögur til borgarráðs um þjónustugjöld.
 14. Gerir tillögur til borgarráðs um fjárframlög til sjálfstætt starfandi rekstraraðila leikskóla, grunnskóla og tónlistarskóla og hefur frumkvæði að gerð reglna og samninga þar um.
 15. Gerir tillögur til borgarráðs um fjárframlög vegna daggæslu barna í heimahúsum og hefur frumkvæði að gerð reglna þar um.
 16. Stuðlar að tengslum og samstarfi skóla, s.s. leikskóla, grunnskóla,framhaldsskóla og tónlistarskóla svo og samstarfi leikskóla, grunnskóla, frístundamiðstöðva, félagsmiðstöðva, frístundaheimila og tónlistarskóla.
 17. Skipar fulltrúa Reykjavíkurborgar í skólanefndir/stjórnir tónlistarskóla, sbr. 3. gr. laga um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla nr. 75/1985.

Skóla- og frístundaráð afgreiðir, án staðfestingar borgarráðs, eftirtalin verkefni samkvæmt heimild í 1. mgr. 42. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011:

 • a. Veitingu leyfa til reksturs sjálfstætt starfandi leikskóla, sbr. 25. gr. laga um leikskóla, nr. 90/2008.
 • b. Staðsetningu sérdeilda
 • c. Staðsetningu þátttökubekkja
 • d. Sameiningar frístundaheimila vegna stofnunar safnfrístundar.

Skóla- og frístundaráð veitir árlega nokkur verðlaun til að vekja athygli á því sem vel er gert í skóla- og frístundastarfi.

Skóla- og frístundaráð er skipað sjö fulltrúum kjörnum af borgarstjórn og jafnmörgum til vara. Borgarstjórn kýs formann og skal hann vera borgarfulltrúi. Kjörtímabil ráðsins er hið sama og borgarstjórnar.
Fulltrúar skólastjóra í leik- og grunnskólum, kennara í grunnskólum, starfsmanna í leikskólum og foreldra í leik- og grunnskólum eiga rétt til setu á fundum ráðsins með málfrelsi og tillögurétti. Fulltrúi stjórnenda frístundamiðstöðva og fulltrúi Reykjavíkurráðs ungmenna eiga einnig rétt til setu á fundum ráðsins með málfrelsi og tillögurétti.

Skóla- og frístundasvið annast framkvæmd stefnu og verkefna ráðsins og samskipti við aðrar stofnanir borgarinnar.

Aðsetur skóla- og frístundaráðs er að Borgartúni 12-14 og heldur ráðið að jafnaði fundi þar fyrsta og þriðja mánudag í mánuði og hefjast þeir klukkan 13:15. Fella má niður fundi í allt að tvo mánuði að sumarlagi. Ráðið getur haldið fundi opna almenningi.
 
Ritarar ráðsins eru Guðrún Sigtryggsdóttir yfirlögfræðingur skóla- og frístundasviðs, og Eygló Traustadóttir, verkefnastjóri stjórnsýslu skóla- og frístundasviðs

Áheyrnarfulltrúar:

Varamenn áheyrnarfulltrúa: