Starfsfólk skóla- og frístundasviðs

Hlutverk skrifstofu skóla- og frístundasviðs í Borgartúni 14 er að bera ábyrgð á stefnumótun og þróun og eftirliti með gæðum og framkvæmd þjónustu sviðsins. Skrifstofan sinnir umsýslu fyrir skóla- og frístundaráð og fer með fyrirsvar í málaflokkum sviðsins gagnvart borgaryfirvöldum, öðrum sviðum borgarinnar, öðrum stofnunum og fyrirtækjum, fjölmiðlum og almenningi auk annarra verkefna. Skrifstofan ber ábyrgð á samræmingu skóla- og frístundaþjónustu í borgarhlutunum.  

 

Skrifstofa sviðsstjóra

Skrifstofan hefur yfirsýn yfir framkvæmd stefnumörkunar í skóla- og frístundastarfi og innleiðingu breytinga, sinnir stjórnsýslulegri meðferð mála, utanumhaldi um fundi skóla- og frístundaráðs og framkvæmdastjórnar sviðsins. Jafnframt sinnir skrifstofan gæðamálum, skjalastjórnun, miðlægum rannsóknarleyfum, stafrænni umbreytingu og upplýsingagjöf til almennings og fjölmiðla. Gerðar eru viðhorfskannanir hjá foreldrum barna í þjónustu sviðsins og unnið að eftirliti og mati á árangri. Skrifstofan hefur umsjón með og vinnur úr niðurstöðum úr nemendakönnunum. Veittur er stuðningur til starfsstaða við innra mat, gæða og umbótastarf. Skrifstofan hefur umsjón með skráningu í þjónustu sviðsins, gerir greiningar og spár og heldur utan um og miðlar tölfræðiupplýsingum  um starfsemina til að styðja við gagnadrifna ákvörðunartöku stjórnenda og kjörinna fulltrúa. 

Aðalbjörg Dísa Guðjónsdóttir, skrifstofustjóri. 
Stýrir skrifstofunni, er í framkvæmdastjórn sviðsins og staðgengill sviðsstjóra. 

Netfang: adalbjorg.disa.gudjonsdottir@reykjavik.is

Anna Garðarsdóttir, verkefnastjóri. 
Undirbúningur og frágangur vegna funda skóla- og frístundaráðs. Heldur utan um innkomin erindi til skrifstofu sviðsins og eftirfylgni þeirra. Umsjón með starfshópum skrifstofu, bréfaskriftir, skráningar, afhending beiðnabóka, ýmis skrifstofuverkefni fyrir skrifstofu sviðsins o.fl. 

Netfang: anna.gardarsdottir@reykjavik.is

Arndís Eva Finnsdóttir, sérfræðingur.
Sérfræðingur í tölfræði, árangursmats og miðlun gagna. Hefur umsjón með ýmsum þróunarverkefnum tengdum miðlun gagna úr grunnkerfum borgarinnar og mótun á nýjum mælingum og greiningum. Kemur einnig að framkvæmd og miðlun árangursmælinga og kannana.

Netfang: Arndis.Eva.Finnsdottir@reykjavik.is

Ásgeir Björgvinsson, verkefnastjóri. 
Teymisstjóri skráningarteymis. Barna- og nemendafjöldatölur og spár, nemendaskrá, úrvinnsla skimana í 2. og 3. bekk, aðstoð við starfshópa, gagnaöflun og úrvinnsla kannana, afgreiðsla fyrirspurna og  miðlægra rannsóknarleyfa. 

Netfang: asgeir.bjorgvinsson@reykjavik.is

Eygló Traustadóttir, verkefnastjóri. 
Teymisstjóri stjórnsýsluteymis. Umsýsla fyrir skóla- og frístundaráð og framkvæmdastjórn skóla- og frístundasviðs. Samstarf og ráðgjöf vegna skjala- og gæðamála. Umsjón með póstlistum.   

Netfang: eyglo.traustadottir@reykjavik.is

Eyrún Einarsdóttir, verkefnastjóri.
Umsjón með innritun í þjónustu sviðsins og ábyrgð á framkvæmd samnings SFS og ÞON um samstarf og verkaskiptingu milli sviðanna vegna framlínuþjónustu. Stýrir teymi um úthlutun leikskólaplássa auk skráningar og móttöku á umsóknum um forgang í leikskóla.  Samskipti og upplýsingagjöf við stjórnendur á vettvangi. Þátttakandi í þróunarvinnu varðandi ferla og kerfi í innritun auk þess að vera hluti af skráningarteymi og stjórnsýsluteymi vegna funda skóla-og frístundaráðs. 

Netfang: eyrun.einarsdottir@reykjavik.is 

Guðrún Mjöll Sigurðardóttir, verkefnastjóri. 
Teymisstjóri tölfræði, árangurs og gæðamats og staðgengill skrifstofustjóra. Hefur umsjón með könnunum á viðhorfum foreldra, niðurstöðum nemendakannana og ýmsum greiningum í tengslum við starfsemi sviðsins. Teymið vinnur m.a. að gerð árangursmælinga og að þróun á nýtingu og miðlun gagna upp úr grunnkerfum borgarinnar til að styðja gagnadrifna ákvarðanatöku.   

Netfang: gudrun.mjoll.sigurdardottir@reykjavik.is

Hallgerður Inga Gestsdóttir, verkefnastjóri. - Er í leyfi.
Umsjón með  gagnaöflun frá stjórnendum á vettvangi. Sendir  út spurningavagna til stjórnenda um starfsemina og greinir niðurstöður. Aðkoma að gerð og úrvinnslu ýmissa kannana  og annarri gagnavinnslu. 

Netfang: hallgerdur.inga.gestsdottir@reykjavik.is

Hjördís Rut Sigurjónsdóttir, upplýsingafulltrúi. 
Stýrir upplýsingateymi sviðsins og er þátttakandi í upplýsingateymi Reykjavíkurborgar. Heldur heildstætt utan um verkefni sem snúa að miðlun upplýsinga sem heyra undir skóla- og frístundasvið. Í því felst meðal annars að svara fyrirspurnum fjölmiðla, skrifa og koma á framfæri fréttum af sviðinu og koma að upplýsingagjöf til notenda.

Netfang: hjordis.rut.sigurjonsdottir@reykjavik.is.

Ingibjörg Íris Þorvaldsdóttir, verkefnastjóri.  
Hefur umsjón með gagnaöflun frá stjórnendum á vettvangi og miðlun á niðurstöðum. Kemur einnig að árangursmælingum ýmissa verkefna ásamt annarskonar gagnaöflun og úrvinnslu 

Netfang: ingibjorg.iris.torvaldsdottir@reykjavik.is

Sara Björg Ólafsdóttir, verkefnastjóri. 
Innritun í grunnskóla, nemendaskrá, nemendafjöldatölur og spár. Samskipti við sjálfstætt starfandi grunnskóla, umsjón með umsóknum fyrir grunnskólanemendur í skóla utan lögheimilis.  

Netfang: sara.bjorg.olafsdottir@reykjavik.is

Sigrún Harpa Magnúsdóttir, verkefnastjóri. Sérfræðingur í mati og umbótastarfi skóla- og frístundastarfs. Vinnur við greiningar svo sem samantektir úr niðurstöðum ýmiss konar mats á stöðu starfseininga sviðsins, rýnihópavinnu, gerð gæðaviðmiða og árangursmat tengt menntastefnu. Heldur utan um gátlista menntastefnu, stuðning við innra mat og sinnir eftirliti með sjálfstætt starfandi leikskólum í Reykjavík.  

Netfang: sigrun.harpa.magnusdottir@reykjavik.is

Lögfræðiþjónusta

Lögfræðiþjónustan veitir lögfræðilega ráðgjöf vegna mála sem upp koma í starfseminni og sér einnig um ýmis stjórnsýsluleg málefni og álitamál auk þess að undirbúa og sjá um reglulega fundi skóla- og frístundaráðs. Lögfræðiþjónustan er starfsmönnum á skrifstofu skóla- og frístundasviðs og stjórnendum starfsstöðva sviðsins til lögfræðilegrar ráðgjafar um málefni á ábyrgðarsviði þeirra, þ.m.t. er lagaleg ráðgjöf í tengslum við vinnurétt. Veitt er fræðsla um lög og reglugerðir er varða starfsemi sviðsins. Lögfræðiþjónustan hefur samskipti við og hefur fyrirsvar gagnvart ráðuneytum, öðrum sveitarfélögum, úrskurðarnefndum, stofnunum, fyrirtækjum og öðrum aðilum þegar kemur að lagalegum málefnum. Lagaleg umsýsla fyrir skóla- og frístundaráð er hluti af verkefnunum.  

Guðrún Sigtryggsdóttir, yfirlögfræðingur.
Stýrir lögfræðiþjónustu skóla- og frístundasviðs og situr í framkvæmdastjórn sviðsins. Hefur umsjón og yfirsýn yfir lagaleg stjórnsýslumálefni skóla- og frístundasviðs, þ.m.t. umsjón með samningur og reglum sviðsins. Kemur að stefnumörkun, áætlanagerð og tillögum að samhæfingu við stefnu stofnana Reykjavíkurborgar á ábyrgðarsviði skóla- og frístundasviðs.

Netfang: Gudrun.Sigtryggsdottir@reykjavik.is 

Katrín Elva Gunnarsdóttir, lögfræðingur.
Hefur umsjón með og ber ábyrgð á lögfræðitengdum verkefnum er varða persónuverndarmál skóla- og frístundasviðs. Í því felst m.a. skipulagning, samhæfing og stjórnun á málum er varða persónuvernd á skóla- og frístundasviði. Lögfræðileg ráðgjöf, upplýsingagjöf og þjónusta við starfsmenn á skrifstofu skóla- og frístundasviðs og stjórnendur starfsstöðva sviðsins varðandi persónuvernd og lagaumhverfi starfseminnar. Jafnframt önnur lagaleg verkefni svo sem samskipti og fyrirsvar gagnvart ráðuneytum, öðrum sveitarfélögum og stofnunum.   

Netfang: Katrin.Elva.Gunnarsdottir@reykjavik.is

Ragna Kristjónsdóttir, lögfræðingur.
Hefur umsjón með og ber ábyrgð á lögfræðitengdum verkefnum er varða vinnuréttarmál skrifstofu og starfsstaða skóla- og frístundasviðs. Í því felst m.a. skipulagning og samhæfing á lagalegum málum tengdum vinnurétti í samvinnu við mannauðsþjónustu skóla- og frístundasviðs.  Lögfræðileg ráðgjöf, upplýsingagjöf og þjónusta við starfsmenn á skrifstofu skóla- og frístundasviðs og stjórnendur starfsstöðva sviðsins varðandi  lagaumhverfi skóla- og frístundasviðs. Jafnframt önnur lagaleg verkefni svo sem samskipti og fyrirsvar gagnvart ráðuneytum, öðrum sveitarfélögum og stofnunum. Staðgengill yfirlögfræðings.  

Netfang: Ragna.Sigrun.Kristjonsdottir@reykjavik.is

Fagskrifstofur

Fagskrifstofa heldur utan um verkefni tengd þróun leikskólastarfs, grunnskólastarfs og frístundastarfs. Tekur þátt í stefnumótun og sér um stjórnun, eftirlit, ráðgjöf og stuðning við starfsstaði sviðsins o.fl.

Skrifstofa leikskólamála 

Ólafur Brynjar Bjarkason, skrifstofustjóri.
Hefur forystu í fagmálum leikskóla, stýrir starfi leikskólahluta fagskrifstofunnar, yfirmaður leikskólastjóra og fagstjóra í miðstöðvum, situr í framkvæmdastjórn SFS. 

Netfang: olafur.brynjar.bjarkason@reykjavik.is

Aðalheiður Stefánsdóttir, deildarstjóri. 
Er í forsvari fyrir teymi sem metur umsóknir um forgang í leikskóla og tengiliður vegna innritunarmála. Kemur að stefnumótun og starfsáætlanavinnu og heldur utan um umsóknir vegna styrkja. Miðlæg upplýsingagjöf um starfsemi fagskrifstofu leikskólamála. Staðgengill skrifstofustjóra. 

Netfang: aðalheiður.stefansdottir@reykjavik.is

Fjóla Þorvaldsdóttir, sérkennslufulltrúi.
Hefur umsjón með sérkennslu í leikskólum, ber ábyrgð á úthlutun fjármagns vegna sérkennslu og er tengiliður við stofnanir sem annast greiningar og stuðningsþjónustu við börn. 

Netfang: fjola.thorvaldsdottir@reykjavik.is

Kristín Hildur Ólafsdóttir, verkefnastjóri sköpunar og skapandi kennsluhátta.
Umsjón með innra mati, umbótum í leikskóla, símenntun, listir og menning. Almenn ráðgjöf í faglegu starfi leikskóla. 

Netfang: kristin.hildur.olafsdottir@reykjavik.is

Skrifstofa grunnskólamála  

Soffía Vagnsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólastarfs.
Hefur forystu í fagmálum grunnskóla, stýrir starfi grunnskólahluta fagskrifstofunnar, yfirmaður skólastjóra, situr í framkvæmdastjórn SFS. 

Netfang: soffia.vagnsdottir@reykjavik.is

Alda Árnadóttir, verkefnastjóri stoðþjónustu og skóla fyrir alla.
Stefnumörkun og innleiðing stefnu vegna skóla án aðgreiningar, umsjón með úthlutun fjármagns til stuðnings við fatlaða nemendur og nemendur með alvarlegar raskanir í grunnskólum, inntökuteymi í sérhæfðar sérdeildir og sérskóla. 

Netfang: alda.arnadottir@reykjavik.is

Guðrún Edda Bentsdóttir, verkefnastjóri.
Staðgengill skrifstofustjóra. Umsjón funda með fagstjórum, skólastjórum og grunnskólaskrifstofu, skipulagning símenntunar kennara og skólastjórnenda, svörun ýmissa erinda og fyrirspurna um grunnskólamál, verðlaun og styrkir skóla- og frístundaráðs o.fl. 

Netfang: gudrun.edda.bentsdottir@reykjavik.is

Ólöf Kristín Sívertsen, verkefnastjóri.
Innra og ytra mat, lýðheilsumál (heilsuefling og forvarnir) og innleiðing lýðheilsustefnu, innleiðing matarstefnu borgarinnar, stuðningur við matráða, stuðningur við stjórnendur og starfsfólk, íslenskuverðlaun o.fl.  

Netfang: olof.kristin.sivertsen@reykjavik.is

Skrifstofa frístundamála  

Soffía Pálsdóttir, skrifstofustjóri frístundamála.
Ber ábyrgð á stefnumótun, áætlanagerð og rekstri frístundastarfs SFS. Stýrir starfi frístundahluta fagskrifstofunnar. Er yfirmaður framkvæmdastjóra frístundamiðstöðva, situr í framkvæmdastjórn SFS. Annast samskipti við fagaðila, félög og samtök um frístundaþjónustu við börn og unglinga. 

Netfang: soffia.palsdottir@reykjavik.is

Gísli Ólafsson, verkefnastjóri frístundastarfs.
Miðlæg upplýsingagjöf um starfsemi frístundaskrifstofu. Kemur að stefnumótun og starfsáætlanavinnu frístundamála og sinnir stuðningi, ráðgjöf og fræðslu í tengslum við frístundamiðstöðvar, félagsmiðstöðvar og frístundaheimili. Vinnur með Reykjavíkurráði ungmenna og ungmennaráð í hverfum borgarinnar. 

Netfang: gisli.olafsson@reykjavik.is

Hulda Valdís Valdimarsdóttir, verkefnastjóri frístundastarfs.
Miðlæg upplýsingagjöf um starfsemi frístundaskrifstofu. Kemur að stefnumótun og starfsáætlanavinnu frístundamála og sinnir stuðningi, ráðgjöf og fræðslu í tengslum við frístundamiðstöðvar, félagsmiðstöðvar og frístundaheimili. Vinnur með Reykjavíkurráði ungmenna og ungmennaráð í hverfum borgarinnar. 

Netfang:  hulda.valdis.valdimarsdottir@reykjavik.is

Sigríður Rut Hilmarsdóttir, verkefnastjóri í frístundaþjónustu fatlaðra barna.  
Stýrir þekkingarmiðstöð í málefnum barna með fötlun á frístundahluta SFS sem er staðsett í frístundamiðstöðinni Kringlumýri. Þekkingarmiðstöðin metur m.a. þjónustuþörf og úthlutar stuðningi á frístundaheimili borgarinnar og sértækar félagsmiðstöðvar ásamt því að leiðbeina starfsfólki á vettvangi, veita ráðgjöf og fræðslu og tryggja að sambærileg þjónusta sé veitt börnum með úthlutaðan stuðning. 

Netfang: sigridur.rut.hilmarsdottir@reykjavik.is 

Sigrún Sveinbjörnsdóttir, verkefnastjóri frístundastarfs.
Kemur að stefnumótun og starfsáætlanavinnu frístundamála og sinnir stuðningi, ráðgjöf og fræðslu í tengslum við frístundamiðstöðvar, félagsmiðstöðvar og frístundaheimili. Miðlæg upplýsingagjöf um starfsemi frístundaskrifstofu. Staðgengill skrifstofustjóra. 

Netfang: sigrun.sveinbjornsdottir@reykjavik.is

Fjármála- og rekstrarþjónusta

Frans Páll Sigurðsson, fjármálastjóri. Yfirumsjón með fjármálum og rekstri skóla- og frístundasviðs. Umsjón og eftirlit með fjármálum og rekstri sviðsins og veitir ráðgjöf vegna fjármála og reksturs. Sér um gerð fjárhagsáætlunar, eftirlit, uppgjör og frávikagreiningar og eftirfylgni með mánaðaruppgjörum. Yfirmaður fjármála- og rekstrarþjónustu skóla- og frístundasviðs, heyrir beint undir sviðsstjóra og situr í framkvæmdastjórn sviðsins. 

Netfang: frans.pall.sigurdsson@reykjavik.is.

Ásdís Olga Sigurðardóttir, verkefnastjóri bygginga- og búnaðarmála.
Heldur utan um verkefni sem snúa að endurbótum og uppbyggingu í húsnæði leikskóla.  

Netfang: asdis.olga.sigurdardottir@reykjavik.is

Bryndís Eva Sverrisdóttir, fjármálasérfræðingur grunnskólamála. Umsjón með áætlanagerð grunnskóla og úthlutunarlíkaninu Eddu. 

Netfang: bryndis.eva.sverrisdottir@reykjavik.is 

Daníel Benediktsson, verkefnastjóri bygginga- og búnaðarmála. Heldur utan um verkefni sem snúa að endurbótum og uppbyggingu í húsnæði skóla- og frístundasviðs. 

Netfang: daniel.benediktsson@reykjavik.is

Guðmundur Guðbjörnsson, deildarstjóri áætlanagerðar og uppgjöra. Áætlanagerð, mánaðarleg uppgjör og frávikagreining, eftirfylgni til að tryggja að útgjöld séu innan fjárheimilda ásamt greiningum, útreikningum og svörun fyrirspurna. Fjárhagslegt eftirlit, þróun og samantekt á lykiltölum og upplýsingagjöf til stjórnenda. Samþykkt reikninga.

Netfang:  gudmundur.gudbjornsson@reykjavik.is

Haukur Þór Haraldsson, fjármálasérfræðingur. Fjölþætt verkefni á sviði fjármála, rekstrarmála, samningamála og greiningarmála.  

Netfang: haukur.haraldsson@reykjavik.is

Helga Gunnarsdóttir, fjármálafulltrúi. Umsjón, notendaþjónusta og þróun með Völu leikskólakerfi, Völu frístundakerfi og Völu matarkerfi. Sér um námskeið fyrir starfsmenn í Völu. Heldur utan um greiðslur og tekjufærslur á styrkjum frá þriðja aðila s.s. Erasmus, Nordplus og Ríkissjóði.   

Netfang: helga.gunnarsdottir@reykjavik.is

Linda Björk Elíasdóttir, fjármálasérfræðingur. Útgreiðslur til sjálfstætt starfandi leikskóla, greiðslur á milli sveitarfélaga, reikningagerð og utanumhald umsókna vegna flutninga barna, niðurgreiðslur til dagforeldra - útgreiðslur, greiðsla almennra styrkja.  

Netfang: linda.eliasdottir@reykjavik.is

Kristín Ásgerður Blöndal, innheimtustjóri. Reikningagerð fyrir leikskóla, frístundaheimili, skólahljómsveitir og vegna skólamáltíða. Afgreiðsla umsókna um lækkun dvalargjalda. Notendaaðstoð vegna Völu, svörun fyrirspurna foreldra, leikskólastjóra, félagsráðgjafa og barnaverndar vegna reikninga og umsókna. Utanumhald vanskilalista, uppsagnavinnsla v/vanskila leikskóla- og frístundaheimilisgjalda og samskipti við skuldara og innheimtufyrirtæki, félagsráðgjafa og barnavernd. Afstemmingar og m.fl. 

Netfang: kristin.asgerdur.blondal@reykjavik.is og kab@reykjavik.is

Kristján Gunnarsson, fjármálasérfræðingur. Eftirfylgni með úthlutunarlíkönum í leik- og grunnskólum og frístundamiðstöðvum. Rekstrareftirlit og greiningar. Staðgengill fjármálastjóra.  

Netfang: kristjan.gunnarsson@reykjavik.is

Sigríður María Hreiðarsdóttir, fjármálasérfræðingur. Tímabundið: Forstöðumaður Námsflokka Reykjavíkur, umsóknir, innkaupakort fyrir starfsmenn starfsstöðva SFS, hækkun á heimild á innkaupakorti fyrir starfsmenn starfstöðva SFS. Mánaðarlegar greiðslur – styrkir til tónlistarskóla í Reykjavík. Mánaðarlegar greiðslur – styrkir til sjálfstætt starfandi grunnskóla í Reykjavík. Innheimta fyrir starfstöðvar SFS þ.e. leikskóla og grunnskóla. Innheimta fyrir miðlæga einingu SFS, samþykkt á greiðslum vegna nemenda með lögheimili í Reykjavík í grunnskólum utan Reykjavíkur, innheimta vegna nemenda í grunnskólum Reykjavík með lögheimili utan Reykjavíkur. Aðstoð vegna reikninga/Agresso og fleira.

Netfang: sigridur.maria.hreidarsdottir@reykjavik.is

Viktoría Gísladóttir, fjármálasérfræðingur. Áætlanagerð, uppgjör, samþykkt reikninga, tengiliður við frístundamiðstöðvar o.fl. 

Netfang: viktoria.gisladottir@reykjavik.is

Þórdís Eik Friðþjófsdóttir, verkefnastjóri bygginga- og búnaðarmála. Heldur utan um verkefni sem snúa að endurbótum og uppbyggingu í húsnæði skóla- og frístundasviðs. 

Netfang: thordis.eik.fridthjofsdottir@reykjavik.is

Mannauðsþjónusta

Ragnheiður E. Stefánsdóttir, mannauðsstjóri. 

Netfang: ragnheidur.e.stefansdottir@reykjavik.is

Guðný Reynisdóttir, mannauðsráðgjafi. Hefur umsjón með viðhorfskönnun og eftirfylgni með henni og veitir stjórnendum ráðgjöf í erfiðum starfsmannamálum.  

Netfang: gudny.reynisdottir@reykjavik.is. 

Jóhanna Marteinsdóttir, mannauðsráðgjafi. Ráðgjöf í ráðningar- og mönnunarmálum. Tengiliður vegna ráðningarkerfis, afleysingastofu og sumarátaks. Staðgengill mannauðsstjóra.

Netfang: johanna.marteinsdottir@reykjavik.is.

Þórunn Helga Benedikz, lögfræðingur. Er sérfræðingur í vinnuréttar- og kjaramálum og veitir mannauðsráðgjöfum og stjórnendum á sviðinu leiðbeiningar og ráðgjöf um framkvæmd því tengdu. Sinnir málum er varða verkferil vegna meintrar óviðeigandi framkomu starfsmanns gagnvart barni. Fer einnig með formennsku eineltis- og áreitniteymis skóla- og frístundasviðs.

Netfang: thorunn.helga.benedikz@reykjavik.is

Hafdís Dögg Guðmundsdóttir, mannauðsráðgjafi. Ráðgjöf um heilsueflingu, starfsumhverfismál og vinnuvernd. Fer með formennsku öryggisnefndar skóla- og frístundasviðs.

Netfang: hafdis.dogg.gudmundsdottir@reykjavik.is

Magnús Olsen Guðmundsson, mannauðsráðgjafi. Hefur yfirumsjón með Torginu hjá skóla- og frístundasviði og veitir stjórnendum ráðgjöf vegna móttöku nýrra starfsmanna, samskipta og samstarfs og loks liðsheildarvinnu. Styður stjórnendur varðandi fræðslu- og starfsþróunarmál. Skipuleggur fræðslu og námskeið fyrir starfsfólk SFS.

Netfang: magnus.olsen.gudmundsson@reykjavik.is

Guðlaug Gísladóttir, mannauðsráðgjafi. Stýrir og starfar í umbótaverkefnum er snúa að mönnun og starfsumhverfi í leikskólum.

Netfang: gudlaug.gisladottir@reykjavik.is

Nýsköpunarmiðja menntamála

Hlutverk hennar er meðal annars að veita starfsstöðum stuðning og ráðgjöf við innleiðingu menntastefnu, stuðla að samstarfi við háskóla um starfsþróun og veita stuðning við þróun og nýsköpun í leikskólum, grunnskólum og frístundastarfi í samstarfi við fagskrifstofu SFS, Miðju máls og læsis o.fl. 

Fríða Bjarney Jónsdóttir, deildarstýra.
Yfirumsjón með stuðningi og ráðgjöf við starfsstaði skóla- og frístundasviðs vegna innleiðingar menntastefnu. Vinnur að aukinni samræmingu verkefna og ráðgjafar hjá starfsfólki NýMið og að efla samstarf við háskólasamfélagið vegna starfsþróunar og símenntunar. 

Netfang: frida.b.jonsdottir@reykjavik.is

Aino Freyja Järvela, verkefnastjóri Tónlistarmála. Verkefnastjóri skólahljómsveita Reykjavíkur, tengiliður vegna samstarfs við tónlistarskólana í borginni. Innleiðing stefnu Skóla-og frístundasviðs um framtíðarskipan tónlistarnáms í borginni í  starfi leikskóla, grunnskóla, frístundaheimila, félagsmiðstöðva, skólahljómsveita og tónlistarskóla. 

Netfang: Aino.Freyja.Jarvela@reykjavik.is 

Harpa Rut Hilmarsdóttir, verkefnastjóri barnamenningar hjá SFS og MÍR. 
Stýrir viðburðum og verkefnum sem tengja saman börn og menningu eins og Barnamenningarhátíð, Skrekk og fleira. Hún miðlar upplýsingum um tilboð og fræðslu og veitir ráðgjöf og stuðning um menningartengd verkefni. 

Netfang: Harpa.Rut.Hilmarsdottir@reykjavik.is

Hjörtur Ágústsson, verkefnastjóri alþjóðasamstarfs og styrkja.
Hefur yfirsýn yfir þátttöku sviðsins í alþjóðaverkefnum og þá styrki sem hægt er að sækja um bæði fyrir innlendum verkefnum og alþjóðasamstarfi. Hann styður stjórnendur og starfsmenn í skóla- og frístundastarfi við að sækja um styrki og við umsýslu alþjóðaverkefna ásamt því að skipuleggja og sækja um styrki í stærri verkefnum. 

Netfang: Hjortur.Agustsson@reykjavik.is

Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir, verkefnastýra Jafnréttisskóla Reykjavíkur.
Sér um ráðgjöf, stuðning og fræðslu um jafnréttis- og kynheilbrigðismál til stjórnenda og starfsfólks í leik- og grunnskólum og frístundastarfi borgarinnar. Kolbrún er formaður ráðgjafateymis um óæskilega kynhegðun og kynferðisofbeldi í skóla- og frístundastarfi og veitir ráðgjöf, stuðning og fræðslu til stjórnenda og starfsfólks í slíkum málum. 

Netfang:  Kolbrun.Hrund.Sigurgeirsdottir@reykjavik.is

Margrét Björnsdóttir, forstöðumaður skólasafna.
Skráir og flokkar nýtt efni fyrir skólasöfn grunnskólanna í bókasafnskerfið Gegni. Veitir ráðgjöf varðandi bókakaup og innkaup annars efnis eins og húsbúnaðar, miðlar upplýsingum og hugmyndum í safnvinnu og heldur utan um fræðslu- og samráðsfundi fyrir starfsfólk skólasafna. 

Netfang: Margret.Bjornsdottir@reykjavik.is

Maríanna Guðbergsdóttir, verkefnastjóri í Jafnréttisskóla Reykjavíkur. Hún kemur að ráðgjöf, stuðningi og fræðslu um jafnréttis- og kynheilbrigðismál til stjórnenda og starfsfólks í leik- og grunnskólum og frístundastarfi borgarinnar.

Netfang:  Marianna.Gudbergsdottir@reykjavik.is

Mixtúra – stafræn tækni í skóla- og frístundastarfi 

Kennsluráðgjafar/verkefnastjórar Mixtúru sinna fjölbreyttri starfsþróun, ráðgjöf og stuðningi við stjórnendur og starfsfólk um ábyrga, framsækna og skapandi notkun stafrænnar tækni í skóla- og frístundastarfi.

Alexía Rós Gylfadóttir, verkefnastjóri skapandi tækni.
Stuðningur við framsækna og skapandi tækni í sköpunar- og tæknismiðju Mixtúru. Verkefni tengd STEAM áherslum. Tengiliður Búnaðarbanka SFS.
Netfang: alexia.ros.gylfadottir@reykjavik.is  

Bjarndís Fjóla Jónsdóttir, verkefnastjóri stafrænnar tækni.
Nám, kennsla og leikur í fjölbreyttu starfi, nýbreytni og framsæknar lausnir og persónuverndarmál.

Netfang: bjarndis.fjola.jonsdottir@reykjavik.is  

Erla Stefánsdóttir, verkefnastjóri stafrænnar miðlunar.
Stafræn miðlun, myndbandagerð, kvikmyndaverkefni og margmiðlun. Hljóð- og viðburðaupptökur.

Netfang: erla.stefansdottir@reykjavik.is  

Hildur Rudolfsdóttir, verkefnastjóri stafrænnar tækni.
Þróunarverkefni, hönnunarhugsun og nýsköpun. Tengiliður framsækinnar og skapandi tækni í Mixtúru og Lego-verkefna. Umsjón með starfsþróun og Staðgengill deildarstjóra.

Netfang: hildur.rudolfsdottir@reykjavik.is  

Hildur Ásta Viggósdóttir, verkefnastjóri stafrænnar tækni.
Nám, kennsla og leikur í fjölbreyttu starfi, nýbreytni og framsæknar lausnir. Verkefni Stafrænnar grósku og Google skólaumhverfis.

Netfang: hildur.asta.viggosdottir@reykjavik.is  

Þorbjörg Þorsteinsdóttir, deildarstjóri Mixtúru.
Yfirsýn og upplýsingamiðlun, stefnumótun og áætlanagerð, samstarfs-, þróunar- og umbótaverkefni. Verkefni tengd starfsþróun og stafrænni hæfni. 

Netfang: thorbjorg.st.thorsteinsdottir@reykjavik.is   

Búnaðarbanki SFS og sköpunar- og tæknismiðja er í Mixtúru sem er staðsett á Menntavísindasviði Háskóla Íslands, Stakkahlíð 1, Stofa K-101, www.mixtura.is, sími 411 7080, mixtura@reykjavik.is 

Miðja máls og læsis

Dröfn Rafnsdóttir, deildarstjóri.

Yfirumsjón með verkefnum Miðju máls og læsis.

Netfang: Drofn.Rafnsdottir@reykjavik.is

Dagbjört Ásbjörnsdóttir, verkefnastjóri fjölmenningar í grunnskóla og frístundastarfi.
Styður við grunnskóla og frístundastarf varðandi fjölmenningu og fjölmenningarleg vinnubrögð. Veitir ráðgjöf varðandi faglega starfshætti og skipuleggur fræðslu og námskeið.

Netfang: dagbjort.asbjornsdottir@reykjavik.is

Emilía Rafnsdóttir, verkefnastjóri og ráðgjafi vegna málþroska og læsis.
Styður starfsfólk leikskóla varðandi málþroska og læsi. Veitir ráðgjöf um þróun faglegra starfshátta til að stuðla að hvetjandi mál- og læsisumhverfi fyrir börn í leikskólum. Skipuleggur skipuleggja fræðslu og námskeið fyrir starfsfólk leikskóla.

Netfang: Emilia.Rafnsdottir@reykjavik.is

Helga Ágústsdóttir, verkefnastjóri og ráðgjafi  vegna kennslu barna með fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn. 
Styður starfsfólk í skóla- og frístundastarfi varðandi móttöku, aðlögun, kennslu fjöltyngdra barna og íslensku sem annars máls. Veitir ráðgjöf um þróun faglegra kennsluhátta. Skipuleggur fræðslu og námskeið fyrir starfsfólk í skóla- og frístundastarfi.

Netfang: Helga.Agustsdottir@reykjavik.is.

Kriselle Suson Jónsdóttir, filippseysku- og enskumælandi brúarsmiður.
Styður starfsfólk í skóla- og frístundastarfi varðandi móttöku og aðlögun barna af erlendum uppruna. Byggir brú á milli fjöltyngdra barna, foreldra þeirra og starfsmanna í skóla- og frístundastarfi. Veitir ráðgjöf um samskipti við fjölskyldur af erlendum uppruna. Skipuleggur fræðslu og námskeið fyrir foreldra og starfsfólk.

Netfang: Kriselle.Lou.Suson.Jonsdottir@reykjavik.is.

Magdalena E Andrésdóttir, pólskumælandi brúarsmiður.
Styður starfsfólk í skóla- og frístundastarfi varðandi móttöku og aðlögun barna af erlendum uppruna. Byggir brú á milli fjöltyngdra barna, foreldra þeirra og starfsmanna í skóla- og frístundastarfi. Veitir ráðgjöf um samskipti við fjölskyldur af erlendum uppruna. Skipuleggur fræðslu og námskeið fyrir foreldra og starfsfólk.

Netfang: Magdalena.Elisabet.Andresdottir@reykjavik.is

Oksana Shabatura, úkraínskumælandi brúarsmiður.
Styður starfsfólk í skóla- og frístundastarfi varðandi móttöku og aðlögun barna af erlendum uppruna. Byggir brú á milli fjöltyngdra barna, foreldra þeirra og starfsmanna í skóla- og frístundastarfi. Veitir ráðgjöf um samskipti við fjölskyldur af erlendum uppruna. Skipuleggur fræðslu og námskeið fyrir foreldra og starfsfólk.

Netfang: Oksana.Shabatura@reykjavik.is.

Ragnheiður V Sigtryggsdóttir, verkefnastjóri og ráðgjafi vegna barna með fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn.
Styður starfsfólk í skóla- og frístundastarfi varðandi móttöku, aðlögun, kennslu fjöltyngdra barna og íslensku sem annars máls. Veitir ráðgjöf um þróun faglegra kennsluhátta. Skipuleggur fræðslu og námskeið fyrir starfsfólk í skóla- og frístundastarfi.

Netfang: Ragnheidur.V.Sigtryggsdottir@reykjavik.is

Saga Stephensen, verkefnastjóri fjölmenningar í leikskóla.
Styður við leikskólastarf varðandi fjölmenningu og fjölmenningarleg vinnubrögð. Veitir ráðgjöf varðandi faglega starfshætti og skipuleggur fræðslu og námskeið.

Netfang: Saga.Stephensen@reykjavik.is

Salah Karim, kúrdísku- og arabískumælandi brúarsmiður.
Styður starfsfólk í skóla- og frístundastarfi varðandi móttöku og aðlögun barna af erlendum uppruna. Byggir brú á milli fjöltyngdra barna, foreldra þeirra og starfsmanna í skóla- og frístundastarfi. Veitir ráðgjöf um samskipti við fjölskyldur af erlendum uppruna. Skipuleggur fræðslu og námskeið fyrir foreldra og starfsfólk.

Netfang: Salah.Karim.Mahmood@reykjavik.is

Sigrún J Baldursdóttir, verkefnastjóri og ráðgjafi vegna málþroska og læsis.
Styður starfsfólk í grunnskóla- og frístundastarfi varðandi málþroska, læsis og kennslu í íslensku sem öðru tungumáli. Veitir ráðgjöf um þróun faglegra kennsluhátta til að stuðla að hvetjandi mál- og læsisumhverfi. Skipuleggur fræðslu og námskeið fyrir starfsfólk í skóla- og frístundastarfi.

Netfang: Sigrun.Jonina.Baldursdottir@reykjavik.is

Þóra Sæunn Úlfsdóttir, verkefnastjóri og ráðgjafi vegna málþroska og læsis.
Styður starfsfólk í skóla- og frístundastarfi varðandi málþroska og læsi. Veitir ráðgjöf um þróun faglegra starfshátta til að stuðla að hvetjandi mál- og læsisumhverfi fyrir börn í leik og starfi. Skipuleggur fræðslu og námskeið fyrir starfsfólk í skóla- og frístundastarfi.

Netfang: Thora.Saeunn.Ulfsdottir@reykjavik.is