Fjármála- og áhættustýringarsvið

Fjármála- og áhættustýringarsvið (FAS) hefur yfirumsjón með fjármálastjórn Reykjavíkurborgar. Sviðið hefur snertifleti við alla þætti rekstrar A-hluta borgarsjóðs og veitir stjórnendum upplýsingar, stuðning og aðhald.

Um sviðið

Svið fjármála- og áhættustýringar skiptist í sjö einingar auk skrifstofu sviðsstjóra.

Þessar einingar eru: áætlana- og uppgjörsskrifstofa, bókhaldsskrifstofa, eignaskrifstofa, fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa, innkaupaskrifstofa, launaskrifstofa og skrifstofa áhættustýringar.

Áætlana- og uppgjörsskrifstofa

Helstu verkefni áætlana- og uppgjörsskrifstofu eru eftirfarandi:

 • Gerð fjárhagsáætlunar, fimm ára áætlunar, þ.m.t. fjárfestingaráætlunar, og fjármálaáætlunar fyrir A-hluta og samstæðu Reykjavíkurborgar ásamt greinargerðum.
 • Starfsáætlun Reykjavíkurborgar í samræmi við stefnumörkun fagráða og borgarstjórnar.
 • Reglubundin uppgjör A-hluta og samstæðu og ársreikningur Reykjavíkurborgar ásamt greinargerðum.
 • Fjárhagslegar greiningar á rekstri og fjárfestingum og upplýsingagjöf til borgarstjóra og borgarráðs.
 • Samræming fjárhagsupplýsinga og þróun lykiltalna.
 • Rýning og stjórnsýsluleg meðhöndlun á tillögum sem hafa fjárhagsleg áhrif.
 • Gerð og skil gagna til skattyfirvalda.

Skrifstofustjóri áætlana- og uppgjörsskrifstofu er Erik Tryggvi Striz Bjarnason.

Bókhaldsskrifstofa

Helstu verkefni bókhaldsskrifstofu eru eftirfarandi:

 • Móttaka og skráning reikninga.
 • Bókun og afstemming birgjareikninga.
 • Stofnun innkaupakorta, bókun og afstemming vegna innkaupakorta.
 • Bókun tekjuskráninga.
 • Bókun reikninga vegna innkaupakorta.
 • Afstemming bankareikninga.
 • Útgáfa sölureikninga.
 • Umsjón með ferðaheimildum, útreikningi dagpeninga og ferðareikninga.
 • Frágangur og skil á verktakamiðum.
 • Fræðsla og ráðgjöf til stjórnenda og starfsmanna vegna bókhalds.

Skrifstofustjóri bókhaldsskrifstofu er Jónas Skúlason.

Eignaskrifstofa

Helstu verkefni eignaskrifstofu eru eftirfarandi:

 • Eigandafyrirsvar með eignasjóði Reykjavíkurborgar sem heldur utan um eignir borgarinnar: lönd, lóðir og aðrar fasteignir, samgöngumannvirki og lausabúnað.
 • Skráning eigna.
 • Tryggingar.
 • Gerð fjárfestingaráætlunar.
 • Gerð leigusamninga og reikningagerð.
 • Aðhald og kostnaðareftirlit með framkvæmdum og rekstri eigna.
 • Þróun mælikvarða til samanburðar á fjárfestingum og rekstri.
 • Kaup og sala eigna.

Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa

Helstu verkefni fjárstýringar- og innheimtuskrifstofu eru eftirfarandi:

 • Lausafjárstýring.
 • Skuldabréfaútboð.
 • Lánaumsýsla.
 • Útgáfa grænna skuldabréfa.
 • Gerð samninga við fjármálafyrirtæki um innkaupakort.
 • Gerð reglna um notkun greiðslukorta og eftirlit með þeim.
 • Þróar og innleiðir samræmt verklag við innheimtu.
 • Innheimta krafna vegna þjónustugjalda.
 • Samskipti við innheimtufyrirtæki vegna milli- og löginnheimtu.
 • Greiðslumiðlun/gjaldkerastörf.
 • Fasteignagjöld, álagning og innheimta.
 • Umsjón með afslætti til elli- og örorkulífeyrisþega.
 • Fræðsla og ráðgjöf á sviði fjárstýringar og innheimtu.

Skrifstofustjóri fjárstýringar- og innheimtuskrifstofu er Helga Benediktsdóttir.

Innkaupaskrifstofa

Helstu verkefni innkaupaskrifstofu eru eftirfarandi:

 • Þjónusta við innkauparáð.
 • Tillögugerð um hagkvæmustu leiðir innkaupa í einstaka málaflokkum fyrir innkauparáð.
 • Framkvæmd formlegra innkaupaferla.
 • Þjónusta og innkauparáðgjöf til stjórnenda og starfsmanna sem fara með innkaup á verkum, vörum og þjónustu fyrir hönd Reykjavíkurborgar.
 • Samræmir og staðlar almennar útboðslýsingar og útboðsgögn Reykjavíkurborgar
 • Tryggir að útfærsla gagna vegna innkaupaferla borgarinnar séu í samræmi við kröfur innkaupaskrifstofu.
 • Gerð rammasamninga og samningsstjórnun þeirra.
 • Eftirlit með því að innkaup séu í samræmi við innkaupareglur Reykjavíkurborgar og lög um opinber innkaup.

Skrifstofustjóri innkaupaskrifstofu er Jóhanna Eirný Hilmarsdóttir.

Launaskrifstofa

Helstu verkefni launaskrifstofu eru eftirfarandi:

 • Móttaka launagagna frá stofnunum og sviðum.
 • Eftirlit með launagögnum.
 • Innskráning gagna; launatöflur.
 • Launavinnsla; afgreiðsla launa.
 • Útreikningur og skil á launatengdum gjöldum til lífeyrissjóða, o.fl..
 • Skil á staðgreiðslu launa.
 • Launaframtal Reykjavíkurborgar.
 • Samskipti og ráðgjöf til stjórnenda og mannauðsráðgjafa.

Skrifstofustjóri launaskrifstofu er Jóhann Ólafur Kristinsson.

Skrifstofa áhættustýringar

Helstu verkefni skrifstofu áhættustýringar eru eftirfarandi:

 • Mótun og innleiðing áhættustefnu, þar með talin markmið, afmörkun hlutverka og ábyrgðar, skilgreining áhættuvilja og framkvæmd áhættustýringar.
 • Kortlagning áhættu í starfsemi Reykjavíkurborgar.
 • Eftirlit með áhættustýringu í takt við áhættustefnu og áhættuvilja.
 • Leggur til aðferðafræði við áhættustýringu, þar með talið notkun upplýsingakerfa.
 • Markar stefnu um forgangsröðun áhættustýringar.
 • Gerð leiðbeininga um framkvæmd og þróun skýrslugerðar og miðlun upplýsinga um stöðu og árangur.
 • Regluleg úttekt á áhættumenningu og áhættuþroska (e. risk maturity) og gerð áætlana um úrbætur.
 • Fjárhagsleg áhættustýring og yfirsýn yfir þróun efnahagsmála.
 • Útgáfa og þróun ársfjórðungslegrar áhættuskýrslu fyrir fjárhagsáhættur A-hluta borgarinnar.
 • Áhættugreiningar og gerð sviðsmynda. Áhættumat á forsendum fjárhagsáætlunar.
 • Vöktun hagstærða, greining á stöðu og horfum í efnahagsmálum og rýni efnahagsspáa.
 • Greinargerðir til borgarstjóra og borgarráðs um áhættur í rekstrarumhverfi borgarinnar.
 • Spálíkön vegna lýðfræðilegrar þróunar innan borgarinnar t.d. eftir hverfum og félagslegum forsendum.
 • Gæðastjórnun, samhæfing, fræðsla og eftirlit á sviðinu.
 • Fræðsla og þekkingarmiðlun á sviði áhættustýringar.

Skrifstofustjóri skrifstofu áhættustýringar er Stefanía Sch. Thorsteinsson.

Skrifstofa sviðsstjóra

Helstu verkefni skrifstofu sviðsstjóra FAS eru eftirfarandi:

 • Umsjón og eftirlit með starfsemi skrifstofa sem undir sviðið heyra.
 • Upplýsingagjöf og samskipti við viðeigandi ráð og nefndir.
 • Stjórnsýsluerindi, fyrirspurnir og umsagnir vegna þingmála, erinda frá borgarráði og fagsviðum.
 • Stefnumótun og samræming á starfsemi sviðsins. Innleiðir stefnu sviðsins.
 • Fyrirsvar vegna laga um fjármál; s.s. sveitarstjórnarlaga, laga um opinber fjármál og reglugerða, og gagnvart Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga.
 • Ráðgjöf um reikningsskil og fyrirsvar gagnvart ráðuneytum og eftirlitsaðilum.
 • Þróun lykiltalna, tölfræði- og stjórnendaupplýsinga sem ganga þvert á borgina. Samræming á framsetningu, notkun og birtingu viðkomandi gagna.
 • Umsjón með „Reykjavík í tölum“ og tölfræðivef borgarinnar.
 • Þróun og framsetning gagna vegna greiningar á rekstri og reglubundinnar skýrslugjafar til fagráða og opinberrar birtingar.
 • Þróun og framsetning markmiða, lykilmælikvarða og mælinga vegna árangursstjórnunar og stefnumiðaðrar fjárhagsáætlunargerðar.
 • Grænt bókhald Reykjavíkurborgar.
 • Þjónusta við notendur fjárhags- og mannauðsupplýsingakerfa, reglubundnar vinnslur, ráðgjöf og fræðsla.
 • Þróun á fjárhags- og mannauðsupplýsingakerfum.

Skrifstofustjóri skrifstofu sviðsstjóra er Hörður Hilmarsson.

Sviðsstjóri

Sviðsstjóri er Halldóra Káradóttir.

Skipurit