Applications for new licenses for street vendors and food trucks

Daily life Environment

Götusala er leyfisskyld og tekur til hvers kyns sölustarfsemi sem fer fram á almannafæri utanhúss svo sem á torgum, gangstéttum og í almenningsgörðum. Arctic Images/Ragnar Th.
Fólk á gangi á sumardegi við Ingólfstorg í Reykjavík.

Applications for new licenses for street vendors and food trucks can now be submitted. Submissions will be opened on Tuesday 15 February at 9 am.

Polski poniżej

Sales on city grounds are subject to a license and cover all types of sales activities that take place in public spaces, such as squares, sidewalks and public parks. Minor charity sales, such as raffles for children and young people, are not subject to licensing. Please note that all food sales are subject to a permit from the Reykjavík Department of Health.

The arrangements for allocating permits for street vendors and food trucks was changed in 2020 and do now no longer depend solely on when the application is made.

The allocation of licenses is now based on the requirements of:

  • Diverse supply of goods and services.
  • Appearance of the sales facilities fits in well with the local environment.
  • Good experience of comparable activities of the applicant.

Apply via Mínar síður. Please prepare the application thoroughly.

Wnioski o zezwolenie na sprzedaż uliczną i food trucków

Uwaga, wtorek 15 lutego o godz. 9.00 jest pierwszym dniem składnia wniosków o zezwolenie na sprzedaż uliczną i food trucków.

Każdego rodzaju sprzedaż na terenach miejskich, które ma miejsce w przestrzeni publicznej, tj. place, chodniki i parki publiczne wymaga zezwolenia. Niewielka sprzedaż charytatywna, taka jak loterie dla dzieci i młodzieży, nie wymaga zezwolenia. Pamiętać należy, że wszelka sprzedaż żywności wymaga zezwolenia z  Departamentu Zdrowia Reykjaviku (Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur).

W roku 2020 zmienione zostały zasady przyznawania zezwoleń i nie są już zależne od daty złożenia wniosku.

Przydział zezwoleń oparty jest na następujących kryteriach:

  • Zróżnicowana podaż towarów i usług.
  • Wygląd punktów sprzedaży dobrze wpisuje się w lokalne otoczenie.
  • Dobre doświadczenie i współpraca w porównywalnych działaniach wnioskodawcy.

Wnioski można składać na stronie internetowej miasta Reykjavik w zakładce Mínar síður. Osoby zainteresowane zachęcamy do dobrego przygotowania wniosków.