Gististaðir

Gististaðir eru staðir þar sem boðin er gisting að hámarki í 30 daga samfleytt í senn gegn endurgjaldi, svo sem á hótelum, gistiheimilum, gistiskálum, íbúðum og sumarhúsum, með eða án veitinga. 

Rekstur gististaða

Samkvæmt gildandi deili-og aðalskipulagi Reykjavíkurborgar þá er rekstur gististaða aðeins leyfð á tilteknum svæðum innan borgarmarkanna. Umsækjandi skal því byrja á því að athuga hvort að rekstur viðkomandi gististaðar rýmist innan heimilda borgarinnar með því að senda inn fyrirspurn til skipulagsfulltrúa þar sem tilgreina þarf viðkomandi staðsetningu og fasteignanúmer.

Flokkun gististaða

Gististaðir skiptast í fjóra flokka, skv. lögum nr. 85/2007:

Flokkur Tegund gististaðar
Flokkur I Heimagisting
Flokkur II Gististaður án veitinga
Flokkur III Gististaður með veitingum en þó ekki áfengisveitingum
Flokkur IV Gististaður með áfengisveitingum
Nánari kröfur til gististaða eru í reglugerð nr. 1277/2016. Eftirlit með reglugerðinni er í höndum lögreglu.

Tegundir gististaða

Gististaðir skiptast í átta tegundir, skv. reglugerð nr. 1277/2016 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald:

Tegund Lýsing
Hótel Gististaður þar sem gestamóttaka er aðgengileg allan sólarhringinn og veitingar að einhverju tagi framleiddar á staðnum. Fullbúin baðaðstaða skal vera með hverju herbergi.
Stærra gistiheimili Gististaður með takmarkaða þjónustu þar sem leigð eru út 5 eða færri herbergi eða hefur rými fyrir 10 einstaklinga eða færri. Getur verið gisting á einkaheimili. Ekki er gerð krafa um handlaug í herbergjum. Gestir skulu hafa aðgang að fullbúinni baðaðstöðu.
Minna gistiheimili Gististaður með takmarkaða þjónustu þar sem leigð eru út 5 eða færri herbergi eða hefur rými fyrir 10 einstaklinga eða færri. Getur verið gisting á einkaheimili. Ekki er gerð krafa um handlaug í herbergjum. Gestir skulu hafa aðgang að fullbúinni baðaðstöðu.
Gistiskáli Gisting í herbergjum eða svefnskálum. Hér undir falla farfuglaheimili (hostel).
Fjallaskálar Gisting í herbergjum eða í svefnskálum staðsett utan alfaraleiðar og almenningur hefur aðgang að, svo sem skálar fyrir ferðamenn, veiðiskálar og sæluhús.
Heimagisting Gisting á lögheimili einstaklings eða einni annarri fasteign í hans eigu sem hann hefur persónuleg not af.
Íbúðir Íbúðarhúsnæði sérstaklega ætlað til útleigu til gesta til skamms tíma (gististaður) og fellur ekki undir húsaleigulög. Hér undir falla starfsmannabústaðir og starfsmannabúðir þegar slíkar byggingar eru ekki leigðar út í tengslum við vinnu­samning. Íbúðir félagasamtaka eru undanskildar.
Frístundahús Hús utan þéttbýlis sem er nýtt til tímabundinnar dvalar. Orlofshús félaga­samtaka, svo sem stéttarfélaga og starfsgreinafélaga, eru undanskilin.
Nánari kröfur til gististaða eru í reglugerð nr. 1277/2016. Eftirlit með reglugerðinni er í höndum lögreglu.

 

Gististaðir í flokkum II-IV

Gististaðir í Reykjavík í flokkum II-IV þurfa starfsleyfi frá Heilbrigðiseftirlitinu og rekstrarleyfi frá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu.

Þeir þurfa að uppfylla kröfur í reglugerð nr. 941/2002 um hollustuhætti, með síðari breytingum, reglugerð nr. 724/2008 um hávaða, með síðari breytingum, og reglugerð nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs, með síðari breytingum. 

Ef gististaður býður upp á matvæli, þ.m.t. áfengi, þarf hann að uppfylla ákvæði reglugerðar Evrópusambandsins nr. 852/2004 um hollustuhætti er varða matvæli, með síðari breytingum (innleidd hér á landi með reglugerð nr. 103/2010) auk annarra reglugerða sem við eiga.

Heimagisting

Er gisting gegn endurgjaldi á lögheimili einstaklings eða í einni annarri fasteign sem hann hefur til persónulegra nota og er í hans eigu.  Fjöldi útleigðra daga í báðum eignum samanlagt skal ekki fara yfir 90 daga á hverju almanaksári eða samanlagðar tekjur af leigu eignanna skulu ekki nema hærri fjárhæð en 2 milljónir króna.

Einstaklingur sem vill reka heimagistingu þarf að skrá starfsemina hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu. Fari reksturinn yfir viðmið fyrir heimagistingu í lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald þarf að afskrá gististaðinn sem heimagistingu á vef sýslumanna og sækja um starfsleyfi hjá heilbrigðisnefnd og rekstrarleyfi frá sýslumanni (flokkur II-IV).

Þann 31. maí 2017 voru gerðar lagabreytingar á Alþingi á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998. Lagabreytingarnar tóku gildi frá og með 1. júlí 2017.  Ekki er lengur krafist starfsleyfis frá heilbrigðisnefndum fyrir heimagistingu í flokki I.  

Heilbrigðiseftirlitið í Reykjavík hvetur leigusala til að fylgja almennum reglum hvað varðar hreinlæti, umgengni, viðhald, loftræstingu, öryggismál, ónæði og hávaða í því húsnæði sem er leigt út. Einnig er hvatt til árvekni á meðal leigusala vegna veggjalúsar. 

Vakin er athygli á að komi kvartanir vegna heimagistinga, t.d. vegna ónæðis, getur heilbrigðiseftirlitið þurft að hafa afskipti af starfseminni.

Starfsleyfisskilyrði

Í vinnslu.