Places to stay

Stays are places that host a maximum of 30 days at a time for free, such as hotels, bed and breakfasts, lodges, apartments, and cottages, with or without catering.

Homestay

Is a stay free of charge at a person's domicile or in one of the other properties they own for their own personal use. The number of days rented in both properties together shall not exceed 90 days per calendar year or the aggregate income from the rental of the properties shall not exceed SEK 2 million.

Flokkun gististaða

  Gististaðir skiptast í fjóra flokka, skv. lögum nr. 85/2007:
Flokkur I Heimagisting
Flokkur II Gististaður án veitinga
Flokkur III Gististaður með veitingum en þó ekki áfengisveitingum
Flokkur IV Gististaður með áfengisveitingum
Nánari kröfur til gististaða eru í reglugerð nr. 1277/2016. Eftirlit með reglugerðinni er í höndum lögreglu.

Tegundir gististaða

  Gististaðir skiptast í átta tegundir, skv. reglugerð nr. 1277/2016 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald:
Hótel Gististaður þar sem gestamóttaka er aðgengileg allan sólarhringinn og veitingar að einhverju tagi framleiddar á staðnum. Fullbúin baðaðstaða skal vera með hverju herbergi.
Stærra gistiheimili Gististaður með takmarkaða þjónustu þar sem leigð eru út 5 eða færri herbergi eða hefur rými fyrir 10 einstaklinga eða færri. Getur verið gisting á einkaheimili. Ekki er gerð krafa um handlaug í herbergjum. Gestir skulu hafa aðgang að fullbúinni baðaðstöðu.
Minna gistiheimili Gististaður með takmarkaða þjónustu þar sem leigð eru út 5 eða færri herbergi eða hefur rými fyrir 10 einstaklinga eða færri. Getur verið gisting á einkaheimili. Ekki er gerð krafa um handlaug í herbergjum. Gestir skulu hafa aðgang að fullbúinni baðaðstöðu.
Gistiskáli Gisting í herbergjum eða svefnskálum. Hér undir falla farfuglaheimili (hostel).
Fjallaskálar Gisting í herbergjum eða í svefnskálum staðsett utan alfaraleiðar og almenningur hefur aðgang að, svo sem skálar fyrir ferðamenn, veiðiskálar og sæluhús.
Heimagisting Gisting á lögheimili einstaklings eða einni annarri fasteign í hans eigu sem hann hefur persónuleg not af.
Íbúðir Íbúðarhúsnæði sérstaklega ætlað til útleigu til gesta til skamms tíma (gististaður) og fellur ekki undir húsaleigulög. Hér undir falla starfsmannabústaðir og starfsmannabúðir þegar slíkar byggingar eru ekki leigðar út í tengslum við vinnu­samning. Íbúðir félagasamtaka eru undanskildar.
Frístundahús Hús utan þéttbýlis sem er nýtt til tímabundinnar dvalar. Orlofshús félaga­samtaka, svo sem stéttarfélaga og starfsgreinafélaga, eru undanskilin.
Nánari kröfur til gististaða eru í reglugerð nr. 1277/2016. Eftirlit með reglugerðinni er í höndum lögreglu.

 

Places to stay in categories II-IV

Places to stay in Reykjavík in categories II-IV require a work permit from the National Health Service and a business license from the Metropolitan County Council. They must meet the requirements of Regulation No. 941/2002 on Hygiene, as amended, Regulation no. 724/2008 on Noise, as amended, and Regulation No. 737/2003 on waste management, as amended. If a place to stay offers food, including alcohol, it must comply with the provisions of European Regulation no. 852/2004 on Hygiene of Foodstuffs, as amended (introduced herein by Regulation No. 103/2010), as well as other regulations that apply.

Homestay

A person who wants to run a homestay must register their activity with the county of the capital. A person who wants to run a home-sharing business must register the business with the County Clerk of the Capital City. If your business exceeds the Homestay Standards set out in the Catering, Lodging and Entertainment Act, you will need to unlist your place of residence on the County Homestay Web site and apply to the Health Committee for a work permit and business license from the County Council (Categories II-IV). On 31 May 2017, legislative amendments were made in Parliament to the Hygiene and Pollution Prevention Act, No. 7–1998 The legislative amendments entered into force as of 1 July 2017. The legislative amendments entered into force as of 1 July 2017. A work permit is no longer required from the Class I Homestay Committees. The Reykjavík Health Department encourages the landlord to follow the general rules regarding cleanliness, socialization, maintenance, ventilation, safety, privacy and noise in the rented premises. Caution is also encouraged among landlords about bed bugs. Attention is drawn to the possibility that if there are complaints about home sharing, such as inability to stay, the health department may have to discourage you from doing so.