Gjaldskrá mengunar- og heilbrigðiseftirlits

Nr. 1563

21. desember 2021

1. gr.

Af starfsemi sem háð er starfsleyfi eða eftirliti Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, samkvæmt lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum nr. 93/1995 um matvæli með síðari breytingum og reglugerðum settum með stoð í þeim, skal borgarstjórn Reykjavíkur innheimta gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari.

2. gr.

Af eftirlitsskyldri starfsemi, skal borgarstjórn innheimta gjald sem hér segir:

1. flokkur kr. 39.250

2. flokkur kr. 47.100

3. flokkur kr. 70.655 

4. flokkur kr. 78.500

5. flokkur kr. 94.210   

6. flokkur kr. 125.610

7. flokkur kr. 157.000

8. flokkur kr. 204.110

Eftirfylgniferð kr. 39.250

Tímagjald þjónustuverkefna þar á meðal sýnataka kr. 15.700

Flokkun eftirlitsskyldrar starfsemi kemur fram á fylgiskjali I með gjaldskrá þessari. Sé starfsemin takmörkuð þannig að eftirlit með starfseminni verði umfangsminna sem því nemur er Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur heimilt að fella niður allt að helming gjaldsins og að sama skapi taka aukalega gjald sé eftirlitið umfangsmeira en gjaldflokkur segir til um. Ef starfsemi hefur haft samning við faggilta skoðunarstofu síðastliðin þrjú ár, hefur haft vottað gæðakerfi síðastliðin þrjú ár eða hefur rekið innra eftirlit með starfsemi sinni síðastliðin þrjú ár, sem Heilbrigðiseftirlitið telur ganga lengra en reglur kveða á um, er Heilbrigðiseftirliti heimilt að lækka gjöld samkvæmt þessari grein. Ef einungis hluti margþætts eftirlits með starfsemi fer fram, er heimilt að lækka eftirlitsgjald sem því nemur.

3. gr.

Af eftirlitsskyldri starfsemi, sbr. 2. gr., skal borgarstjórn innheimta gjald fyrir gerð starfsleyfis eins og hér segir: Starfsemi, þar sem krafist er auglýsingar starfsleyfis skv. 6. gr. reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit, sbr. 7. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, kr. 54.980 auk útlagðs kostnaðar vegna auglýsingar, vinnu við gerð sértækra starfsleyfisskilyrða og kaupa á sérfræðiþjónustu vegna útgáfu starfsleyfis. Önnur starfsleyfi kr. 39.250. Við endurnýjun starfsleyfis eða við eigendaskipti greiðast kr. 31.410 sé um að ræða starfsemi skv. 2. mgr. en kr. 23.560 sé um að ræða starfsemi skv. 3. mgr. Hafi umtalsverðar breytingar orðið á rekstri eða húsnæði að mati Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, þá skal greiða gjald eins og um væri að ræða nýja starfsemi. Starfsemi þar sem krafist er skráningarskyldu skv. 7. gr. reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit, sbr. 8. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, greiðast kr. 39.250 við skráningu og umtalsverðar breytingar á starfsemi þ.á.m. flutning í nýtt húsnæði. Við eigendaskipti greiðast kr. 23.560. Fyrir leyfi til markaðs- og götusölu greiðist kr. 15.700 en Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur er þó heimilt að lækka eða fella það niður. Við útgáfu nýrra tóbakssöluleyfa greiðast kr. 26.395 en við endurnýjun og eigendaskipti greiðast kr. 14.710.

4. gr.

Vegna útgáfu starfsleyfa, sem ekki heyra undir ákvæði 3. gr. skal innheimt gjald samkvæmt reikningi. Sama á við ef kostnaður vegna útgáfu starfsleyfis skv. 3. gr. reynist vera meiri en gert var ráð fyrir í áætlun Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur. Starfsleyfisgjald greiðist við afhendingu leyfisbréfs og reiknast dráttarvextir 30 dögum eftir útgáfudag leyfis.

5. gr.

Fyrir vottorð sem Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur gefur út samkvæmt fyrirliggjandi gögnum eða skoðun skal greiða kr. 15.700 og fyrir eiturbeiðnir kr. 3.800. Gjald fyrir þjónustuverkefni greiðist samkvæmt reikningi. Ef um er að ræða óflokkaða eftirlitsskylda starfsemi eða aukin eftirlitsverkefni, umfram reglubundið eftirlit og sýnatöku sem gert er ráð fyrir í eftirlitsáætlun Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, þá er heimilt að gera sérstakan reikning vegna þeirra, eins og um þjónustuverkefni sé að ræða.

6. gr.

Af starfsemi, sem upp er talin í viðauka með lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur hefur eftirlit með samkvæmt samningi við Umhverfisstofnun skal greiða gjöld samkvæmt samkvæmt 2. gr.

7. gr.

Fjármála- og áhættustýringarsvið Reykjavíkurborgar annast innheimtu gjalda samkvæmt gjaldskrá þessari og fyrir þjónustuverkefni. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur innheimtir gjald fyrir vottorð, eiturbeiðnir og leyfi til markaðs- og götusölu. Um innheimtu gjalda fer samkvæmt 4. mgr. 46. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir með síðari breytingum. Gjöld samkvæmt gjaldskránni má innheimta með fjárnámi.

8. gr.

Gjalddagi gjalda samkvæmt 2. gr. er útgáfudagur reiknings og eindagi 30 dögum síðar. Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga séu gjöldin ekki greidd á eindaga.

9. gr.

Þegar sami aðili rekur fleiri en eina tegund starfsemi sem fellur undir gjaldskrá þessa, á einum og sama stað, er heimilt að innheimta eitt árlegt gjald.

10. gr.

Innheimt gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari skulu renna til reksturs umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkur.

11. gr.

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af borgarstjórn Reykjavíkur, með heimild í 46. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir með síðari breytingum og 25. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli, með síðari breytingum, öðlast gildi við birtingu. Um leið fellur úr gildi gjaldskrá nr. 1473/2020 fyrir mengunar- og heilbrigðiseftirlit í Reykjavíkurborg.

Borgarstjórinn í Reykjavík, 21. desember 2021.

Dagur B. Eggertsson.

Gjaldskrá 2022

Lýsing Skýring Eining Verð 2022 Verð 2021 Hækkun
Eftirlitsskyld starfsemi 1. flokkur   39.250 37.750 4,0%
Eftirlitsskyld starfsemi 2. flokkur   47.100 45.300 4,0%
Eftirlitsskyld starfsemi 3. flokkur   70.655 67.950 4,0%
Eftirlitsskyld starfsemi 4. flokkur   78.500 75.500 4,0%
Eftirlitsskyld starfsemi 5. flokkur   94.210 90.600 4,0%
Eftirlitsskyld starfsemi 6. flokkur   125.610 120.800 4,0%
Eftirlitsskyld starfsemi 7. flokkur   157.000 151.000 4,0%
Eftirlitsskyld starfsemi 8. flokkur   204.110 196.300 4,0%
           
Eftirfylgniferð     39.250 37.750 4,0%
Sýnataka          
Tímagjald   pr. klst 15.700 15.100 4,0%
           
Starfsleyfi (Skv. 24. gr. rg 785/1999)   pr. stk 54.980 52.865 4,0%
Starfsleyfi Önnur pr. stk 39.250 37.750 4,0%
Endurnýjun starfsleyfi/eigendaskipti Skv. 2. mgr pr. stk 31.410 30.200 4,0%
Endurnýjun starfsleyfi/eigendaskipti Skv. 3. mgr. pr. stk 23.560 22.650 4,0%
Markaðs- eða götusala   pr. stk 15.700 15.100 4,0%
           
Ný tóbakssöluleyfi     26.395 25.380 4,0%
Endurnýjun eða eigendaskipti á tóbakssöluleyfi     14.710 14.140 4,0%
           
Vottorð (samkvæmt gögnum eða skoðun)   pr. stk 15.700 15.100 4,0%
Eiturbeiðni     3.800 3.650 4,1%

Flokkun fyrirtækja í gjaldflokka samkvæmt eftirlitssviðum

Nr. 1563. 21. desember 2021. Matvælaeftirlit
Isat-flokkur  Atvinnugrein  Gjaldflokkur 
01.41.1 Þjónusta við jarðyrkju  1
15.13.1 Kjötiðnaður, lítill 4
15.13.2 Kjötiðnaður, miðlungs 6
15.13.3 Kjötiðnaður, stór 7
15.13.4 Kjötpökkunarstöð 6
15.20.5 Harðfiskverkun 4
15.20.61 Vinnsla á ferskum fiski,miðlungs  4
15.20.82 Lagmetisiðja og framleiðsla sjávarrétta, miðlungs  4
15.33.00 Önnur ótalin vinnsla ávaxta og grænmetis 4
15.42.01 Framleiðsla olíu 6
15.51.0 Mjólkurbú 7
15.51.01 Mjólkurbú, lítið 6
15.51.1 Ostagerð 7
15.51.2 Jógúrtframleiðsla 4
15.52.0 Ísgerð 6
15.52.01 Ísgerð, lítil 4 4
15.61.0 Framleiðsla á kornvöru 6
15.80.05 Matvælasnertiefni tímagjald
15.81.0 Brauðverksmiðjur, litlar 4
15.81.1 Brauðverksmiðjur 6
15.81.2 Bakarí 6
15.82.0 Kex-og kökuframleiðsla 7
15.84.0 Súkkulaði og sælgætisgerð 6
15.87.0 Framleiðsla á kryddum. aukaefnum, bragðefnum og fæðubótarefnum, lítil  4
15.87.1 Framleiðsla á kryddum, aukaefnum, bragðefnum og fæðubótarefnum, miðlungs  6
15.87.2 Framleiðsla á kryddum, aukaefnum, bragðefnum og fæðubótarefnum, stór 7
15.88.00 Framleiðsla á fitusprengdum matvælum, sjúkra og sérfæði, miðlungs 4
15.88.01 Framleiðsla á fitusprengdum matvælum, sjúkra og sérfæði, stór 6
15.89.1 Salatgerð 6
15.89.2 Framleiðsla tilbúinna rétta, miðlungs 4
15.89.3 Framleiðsla tilbúinna rétta, stór 6
15.89.4 Framleiðsla tilbúinna rétta, lítil 2
15.91.0 Framleiðsla eimaðra áfengra drykkja 4

Gjaldskrá

Nr. 1563. 21. desember 2021
Isat-flokkur  Atvinnugrein  Gjaldflokkur 
15.93.0 Framleiðsla á léttu víni  4
15.96.0 Bjórgerð 4
15.98.0 Framleiðsla gosdrykkja og svipaðra drykkja, lítil  4
15.98.1 Framleiðsla gosdrykkja og svipaðra drykkja, miðlungs  6
15.98.2 Framleiðsla gosdrykkja og svipaðra drykkja, stór 7
51.31.0 Heildverslun með grænmeti, meðal 4
51.36.0 Heildverslun með sykur, súkkulaði, sælgæti o.fl. 6
51.39.1 Heildverslun með matvæli, lítil 4
51.39.2 Heildverslun með matvæli, meðal 2
51.39.3 Heildverslun með matvæli, stór 4
51.39.4 Heildverslun með matvæli án lagers 1
52.11.10 Stórmarkaðir, miðlungs 6
52.11.11 Stórmarkaðir, stórir 7
52.11.20 Matvöruverslanir með vinnslu, meðal 6
52.11.21 Matvöruverslanir með vinnslu, stórar 7
52.11.22 Matvöruverslanir með vinnslu, litlar 4
52.11.30 Matvöruverslanir án vinnslu, meðal 4
52.11.31 Matvöruverslanir án vinnslu, stórar 6
52.11.32 Matvöruverslanir án vinnslu, litlar 2
52.11.4 Söluturnar 1
52.11.5 Söluturnar með ís/samlokugerð 4
52.11.6 Matsöluvagnar 2
52.23.0 Fiskbúðir 4
52.24.0 Smásala á brauði og kökum 4
52.27.0 Sérverslun með matvörur 4
52.62.0 Markaðir 4
52.62.1 Sölubás 1
55.10.1 Gistiheimili 2
55.10.2 Gistiskálar 2
55.12.0 Hótel 3
55.11.1 Hótel með litlum matsölustað 4
55.11.2 Hótel með miðlungs matsölustað 6
55.11.3 Hótel með stórum matsölustað 7
55.23.1 Heimagistingar 1
55.23.2 Íbúðir 1
55.30.2 Skemmtistaðir með matsölu 7
55.30.30 Skyndibitastaðir, litlir/veitingaverslanir 4
55.30.31 Skyndibitastaðir, miðlungs/veitingastofur 5

Gjaldskrá

Nr. 1563. 21. desember 2021
Isat-flokkur  Atvinnugrein  Gjaldflokkur 
55.30.4 Brauðstofur 4
55.30.6 Veitingahús, lítil 4
55.30.7 Veitingahús, meðal  6
55.30.8 Veitingahús, stór 7
55.40.1 Krár litlar, lágmarks matargerð  2
55.40.2 Krár stórar, lágmarks matargerð  3
55.40.5 Kaffistofa 2
55.40.6 Veitingatorg/mathallir 4
55.40.7 Kaffihús, lítið 3
55.40. 8 Kaffihús, miðlungs 4
55.40.9 Kaffihús stór 6
55.51.1 Mötuneyti, lítil 4
55.51.2 Mötuneyti, miðlungs 6
55.52.3 Mötuneyti, stór 7
55.52.0 Sala á tilbúnum mat, án framleiðslu  1
55.52.1 Sala á tilbúnum mat, lítil 4
55.52.2 Sala á tilbúnum mat, miðlungs 6
55.52.3 Sala á tilbúnum mat, stór 7
63.12.01 Kæli og frystigeymslur 2
63.12.02 Vörugeymslur, flutningamiðstöðvar, litlar  4
63.12.03 Vörugeymslur, flutningamiðstöðvar, miðlungs  6
63.12.04 Vörugeymslur, flutningamiðstöðvar, stórar 7
85.32.61 Einkasalir, félagsheimili 2
Óflokkað Merkingaeftirlit tímagjald
Óflokkað Sýnataka tímagjald

Gjaldskrá

Nr. 1563. 21. desember 2021. Umhverfiseftirlit
Isat-flokkur  Atvinnugrein  Gjaldflokkur 
05.02.1 Seiðaeldi 3
15.11.01 Svínasláturhús  6
24.11.2 Átöppun og pökkun ýmissa efnasambanda  4
01.12.1 Gróðrastöðvar 2
05.02.21 Landeldi 4
05.02.22 Kvíaeldi 6
01.23.0 Svínarækt 8
01.24.0 Alifuglarækt, stærri 6
01.24.0 Alifuglar, minni 4
01.24.1 Hænsnahald í þéttbýli 1
01.25.9 Hundarækt 2

Gjaldskrá

Nr. 1563. 21. desember 2021
Isat-flokkur  Atvinnugrein  Gjaldflokkur 
01.25.9 Kattarækt 2
01.25.91 Húsdýragarður  3
01.42 Hestasundlaugar  2
01.42.02 Kattageymslur 2
01.42.3 Hundahótel 2
14.21.0 Malar- og sandnám  2
15.13.1 Kjötiðnaður 6
15.20.2 Saltfiskverkun 4
15.20.41 Heitloftsþurrkun fiskafurða  4
15.20.5 Harðfiskverkun 4
15.20.61 Vinnsla fisks, lítil 2
15.20.62 Vinnsla fisks, meðalstór 4
15.20.63 Vinnsla fisks, stór 6
15.20.72 Fiskimjölvinnsla 4
15.42.01 Lifrarbræðsla og lýsishreinsun  6
15.51.0 Mjólkurbú 6
15.51.1 Ostagerð 4
15.52.0 Ísgerð 4
15.61.0 Framleiðsla á kornvöru 4
15.71.0 Framleiðsla á húsdýra- og fiskeldisfóðurs  4
15.98.1 Framleiðsla gosdrykkja og svipað, stór 6
15.98.0 Framleiðsla gosdrykkja og svipað, lítil 4
20.30.91 Trésmíðaverkstæði með lökkun 3
20.30.92 Trésmíðaverkstæði án lökkunar 1
21.22.0 Framleiðsla pappírsvöru til heimilis og hreinlætis  2
22.21.0 Prentun dagblaða 4
22.22.1 Offsett- og hæðarprentun 2
22.22.2 Sáldprentun 6
22.22.3 Prentstofur 2
22.25.01 Umfangsmikill prentiðnaður 6
24.30.01 Málningarverksmiðjur, efnavörueftirlit 4
24.30.01 Málningarverksmiðjur, mengunarvarnaeftirlit 6
24.42.0 Lyfjagerð 2
24.51.01 Hreinlætisvöruverksmiðjur, efnavörueftirlit 3
24.52.01 Hreinlætisvöruverksmiðjur, mengunarvarnaeftirlit 6
24.52.01 Snyrtivöruframleiðsla 2
25.20.00 Plastvöruframleiðsla 4
26.13.0 Framleiðsla gleríláta 2

Gjaldskrá

Nr. 1563. 21. desember 2021
Isat-flokkur  Atvinnugrein  Gjaldflokkur 
26.61.0 Framleiðsla á byggingarefni úr steinsteypu 5
26.63.0 Framleiðsla tilbúinnar steinsteypu 7
26.70.0 Steinsmíði 2
26.82.91 Malbikunarstöðvar 7
28.51.0 Meðferð og húðun málma 6
28.51.1 Sandblástur málma 6
28.52.01 Blikksmíði 2
28.75.0 Gullsmiðir 2
29.00.01 Vélsmíði og vélaviðgerðir I 2
29.00.02 Vélsmíði og vélaviðgerðir II 4
31.70.0 Rafvélaverkstæði 4
35.11.0 Skipasmíði og skipaviðgerðir 6
35.30.0 Smíði og viðgerðir loftfara og geimfara 4
40.10.01 Spennistöðvar 4
40.10.02 Spennaviðgerðir 4
40.10.05 Vatnsaflsvirkjun 4
41.00.0 Vatnsveitur 6
45.11 Niðurrif bygginga og annarra mannvirkja 3
50.20.01 Bifreiða- og vélaverkstæði 4
50.20.02 Bifreiða- og vélaverkstæði með sprautun 4
50.20.03 Bifreiðasprautun 4
50.20.04 Bifreiðaréttingar 2
50.20.05 Bón- og bílaþvottastöðvar, sjálfvirkar 4
50.20.06 Bónstöðvar, handvirkar 2
50.20.07 Ryðvarnarverkstæði 6
50.20.08 Smurstöðvar 4
50.20.09 Hjólbarðaverkstæði 4
50.30.01 Bifreiðavarahlutaverslanir, stórar 8
50.30.01 Bifreiðavarahlutaverslanir, meðal 6
50.30.1 Bílapartasölur 4
50.50.01 Bensínstöðvar 3
50.50.01 Bensínstöðvar, stórar 6
50.50.01 Bensínstöðvar, litlar 4
51.57.01 Móttaka brotamálms 6
51.57.02 Móttaka spilliefna 6
51.57.03 Móttaka á úrgangi til endurvinnslu 4
51.57.05 Litlar brennur tímagjald
51.57.04 Stórar brennur tímagjald

Gjaldskrá

Nr. 1563. 21. desember 2021
Isat-flokkur  Atvinnugrein  Gjaldflokkur 
52.11.11 Stórmarkaðir 6
52.11 Matvöruverslanir, litlar  1
52.11 Matvöruverslanir, miðlungs  3
52.11 Matvöruverslanir, stórar 4
52.11.8 Tóbakssala 1
52.31.0 Apótek 3
52.33.01 Snyrtivöruverslanir 2
52.46.11 Byggingavöruverslanir, litlar 3
52.46.12 Byggingavöruverslanir, meðalstórar 7
52.46.12 Byggingavöruverslanir, stórar 8
52.46.21 Málningarvöruverslanir 4
52.48.8 Blómaverslun með B og C efni 4
52.49.1 Gæludýraverslanir 2
52.49.93 Smásala efna í flokkum X, A og B 4
52.49.95 Þjónustuaðilar kælikerfa sem selja kælimiðla  2
52.49.96 Innflytjendur kælikerfa 1
55.40 Hávaðaeftirlit veitingastaða 3
60.23.0 Samgöngumiðstöðvar 1
63.12.0 Vörugeymslur 2
63.12.01 Kæli- og frystigeymslur 1
63.12.05 Gasbirgðastöðvar með < 100 m³ geymslurými 6
63.21.01 Vöruflutningamiðstöðvar 2
63.21.02 Bið- og endastöðvar strætisvagna 1
63.21.03 Biðstöðvar leigubifreiða 1
63.23.01 Flugvellir 8
63.23.03 Æfingasvæði fyrir flugvallarslökkvilið 4
73.1 Rannsóknastofur 4
74.70.0 Meindýravarnir 1
74.81.01 Framköllunarþjónusta 2
74.81.01 Ljósmyndastofur 2
74.84.1 Garðaúðun 1
75.23.0 Fangelsi 4
75.25.01 Svæði til slökkvi- og reykæfinga 4
80.10.0 Grunnskólar stórir 6
80.10.0 Grunnskólar stórir, mötuneyti 3
80.10.0 Grunnskólar lóð tímagjald
80.10.0 Grunnskólar litlir 4
80.21.0 Framhaldsskólar 6

Gjaldskrá

Nr. 1563. 21. desember 2021
Isat-flokkur  Atvinnugrein  Gjaldflokkur 
80.22.0 Sérskólar 4
80.30.0 Skólar á háskólastigi  6
80.42.2 Tónlistarskólar 1
85.11.1 Deildaskipt sjúkrahús  5
85.11.4 Dvalar- og hjúkrunarheimili  5
85.11.44 Vistheimili 1
85.11.5 Áfengismeðferð 3
85.11.9 Önnur heilbrigðisþjónusta 3
85.12.1 Heilsugæslustöðvar 3
85.12.2 Læknastofur 1
85.12.21 Læknahús, rannsóknarstofur/án skurðstofa 2
85.12.21 Læknahús, aðgerðastofur/rannsóknastofur 4
85.12.21 Læknahús, rannsóknarstofur 4
85.13.0 Tannlæknastofur 2
85.14.1 Sjúkraþjálfun stór 2
85.14.2 Sjúkraþjálfun lítil 1
85.14.31 Röntgenstofur 2
85.14.92 Fótaaðgerðastofur 1
85.14.92 Kírópraktor 1
85.20.01 Dýralæknastofur 2
85.31.4 Sambýli 1
85.31.9 Gistiskýli fyrir heimilislausa 2
85.32.1 Daggæsla í heimahúsum 2
85.32.20 Leikskólar, dagvistun barna litlir 5
85.32.20 Leikskólar, dagvistun barna stórir 5
  Leikskólalóð tímagjald
85.32.21 Gæsluvellir 2
85.32.41 Félagsmiðstöðvar 2
85.32.42 Félagsmiðstöð umfangsmikil 3
85.32.42 Frístundaheimili 2
85.32.44 Frístundaheimili umfangsmikil 3
85.32.6 Félagsaðstaða fullorðinna 3
90.00.01 Skólphreinsistöðvar 8
90.00.02 Móttökustöðvar fyrir úrgang 8
90.00.03 Gámastöðvar 4
90.00.04 Flutningur úrgangs 4
90.00.05 Flutningur spilliefna  4

Gjaldskrá

Nr. 1563. 21. desember 2021
Isat-flokkur  Atvinnugrein  Gjaldflokkur 
91.31 Safnaðarheimili, kirkjur  2
92 Tómstunda-, menningar- og íþróttastarfsemi  4
92.32 Hljómsveitaræfingahúsnæði 2
92.13.0 Kvikmyndahús/leikhús – hávaðaeftirlit 5
92.31.01 Kvikmyndahús/leikhús – húsnæði og sælgætissala 3
92.33.0 Rekstur skemmtigarða 4
92.33.01 Flugeldasýningar tímagjald
92.34.0 Dansskólar 1
92.5 Söfn 1
92.61.01 Stórir sundstaðir 6
92.61.02 Litlir sundstaðir 3
92.62.0 Kappaksturs-, æfinga- og kennslubrautir 4
92.62.03 Íþróttamannvirki, íþróttahús og -vellir 5
92.62.02 Íþróttahús án útiaðstöðu 3
92.62.2 Hestaleigur, reiðskólar 2
92.72.01 Skotvellir 4
93.01.01 Þvottahús 2
93.01.02 Efnalaugar 4
93.02.01 Hárgreiðslustofur litlar 1
93.02.02 Hárgreiðslustofur stórar 2
93.02.2 Snyrtistofur litlar 1
93.02.2 Snyrtistofur stórar 2
93.02.3 Húðflúrstofur 2
93.02.4 Húðgötun 1
93.03.01 Líkbrennslur 6
93.04.01 Líkamsræktarstöðvar 3
93.04.01 Líkamsræktarstöðvar með setlaug 4
93.04.02 Nuddstofur 1
93.04.03 Sólbaðsstofur 2
93.05.01 Almenningssalerni 1
98 Losunarstaður fyrir ómengaðan jarðveg 4
Óflokkað Önnur verslun með merkingarskyldar efnavörur lítið 2
Óflokkað Önnur verslun með merkingarskyldar efnavörur meðal 3
Óflokkað Önnur verslun með merkingarskyldar efnavörur mikið 5
Óflokkað Verslunarmiðstöðvar 1
Óflokkað Opin leiksvæði tímagjald
Óflokkað Dýrasnyrtistofur 1
Óflokkað Frístundaheimili í húsnæði skóla 1

Gjaldskrá

Nr. 1563. 21. desember 2021
Isat-flokkur  Atvinnugrein  Gjaldflokkur 
Óflokkað Frístundaheimili í húsnæði skóla með lágmarks matargerð 2
Óflokkað Frístundaheimili með eldhúsi 3
Óflokkað Setlaugar tengdar annarri starfsemi 2
Óflokkað Íþróttasvæði með búningsaðstöðu 3
Óflokkað Úttekt vegna sóttvarnavottorðs tímagjald
B-deild - Útgáfudagur: 28. desember 2021