Þróa þýðingarvél milli pólsku og íslensku/Projekt mechanizmu tłumaczenia maszynowego między językiem polskim a islandzkim

Reykjavík

Reykjavíkurborg og íslenska máltæknifyrirtækið Miðeind ehf. hlutu á dögunum tæplega 30 milljóna króna styrk úr Markáætlun í tungu og tækni. Styrkurinn er veittur til verkefnis sem snýr að vélþýðingum milli pólsku og íslensku.

 

Helstu verðmæti verkefnisins liggja í greiðari aðgangi pólskumælandi Íslendinga og innflytjenda að mikilvægum upplýsingum hjá sveitarfélögum.

Í samstarfinu mun Miðeind leiða tæknilega þróun hugbúnaðarlausnar og Reykjavíkurborg leggur til þjálfunargögn sem standast gæðakröfur verkefnisins og framkvæmir gæðamat á þýðingum sem hugbúnaðurinn skilar frá sér. Með þjálfunargögnum er átt við samhliða málheildir, þ.e. texta á öðru hvoru tungumálinu auk þýðingar yfir á hitt tungumálið. Magn og gæði þessara gagna gegna lykilhlutverki í verkefninu. Öllum mögulegum gögnum umfram þau sem Reykjavíkurborg mun leggja til verkefnisins má koma til skila á netfangið mideind@mideind.is

Bætt aðgengi að upplýsingum

„Verkefnið er samfélagslega ábyrgt, því er ætlað að greiða aðgengi stærsta innflytjendahóps landsins að mikilvægum upplýsingum, og opna lausnin sem verður aðgengileg á vélþýðing.is mun gera öllum kleift að þýða hvaða texta sem er milli pólsku og íslensku. Við myndum þiggja með þakklæti öll þau þjálfunargögn sem kunna að leynast hjá fyrirtækjum, stofnunum eða einstaklingum,“ segir Katla Ásgeirsdóttir, viðskiptaþróunarstjóri Miðeindar.

Samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar og Miðeindar snýr að því að byggja ofan á þá frumgerð sem þegar er til og kenna henni að þýða vel tilteknar tegundir texta sem snúa að upplýsingamiðlun sveitarfélaga. 

Verðmæti fyrir íslenska máltækni

Sjálfvirkar þýðingar eru liður í stafrænni vegferð Reykjavíkurborgar sem mun greiða aðgengi alls almennings að upplýsingum og þjónustu. Borgin hyggst nýta þýðingarvélina í vefumsjónarkerfi sínu til að bjóða pólskar þýðingar á þjónustuvefjum borgarinnar og bæta þar með þjónustu og upplýsingaflæði til stærsta innflytjendahóps landsins.

Miðeind hefur þegar hafið þróun á vélþýðingalausn sem ætlað er að þýða texta milli pólsku og íslensku og er tilraunaútgáfa af þeirri lausn aðgengileg á vefslóðinni vélþýðing.is. Sú frumútgáfa var þróuð undir Máltækniáætlun ríkisins. Til viðbótar við það opna viðmót þýðingalausnarinnar verður gefið út opið gagnasafn sem mun nýtast við þróun annarra þýðingarvéla og rannsóknir í máltækni.

Verkefnið stendur til tveggja ára og gert er ráð fyrir talsverðri verðmætasköpun á sviði máltækni.

Po polsku:

Projekt mechanizmu tłumaczenia maszynowego między językiem polskim a islandzkim

Miasto Reykjavík oraz islandzka firma Miðeind ehf, specjalizująca się w rozwoju technologii językowych, otrzymały niedawno grant w wysokości prawie 30 milionów ISK z Programu Celowego Języka i Technologii (Markáætlun í tungu og tækni (IS)) . Grant ten przyznawany jest na rozwój projektów związanych z tłumaczeniem maszynowym z języka polskiego na islandzki i z islandzkiego na polski. Podstawową korzyścią z takiego przedsięwzięcia jest łatwiejszy dostęp polskojęzycznych Islandczyków i imigrantów do istotnych informacji udzielanych przez władze lokalne.

W ramach współpracy z firma Miðeind będzie odpowiedzialna za rozwój techniczny oprogramowania, a miasto Reykjavík ze swej strony zapewni materiały szkoleniowe spełniające wymagania jakościowe projektu oraz przeprowadzi ocenę jakości tłumaczeń powstałych przy użyciu wspomnianego oprogramowania. Materiały szkoleniowe obejmować będą odpowiadające sobie jednostki językowe, tj. tekst pierwotny w jednym z języków oraz tłumaczenie na drugi język. Ilość i jakość danych początkowych odgrywają kluczową rolę dla powodzenia tej inicjatywy. Wszelkie możliwe materiały nie wniesione do programu przez Miasto Reykjavík można przesyłać na adres e-mail mideind@mideind.is.

Lepszy dostęp do informacji

„Projekt ten jest odpowiedzialny społecznie, dlatego jego celem jest ułatwienie dostępu najliczniejszej w kraju grupie imigrantów do ważnych informacji, a narzędzia powstałe w jego wyniku będą powszechnie dostępne na stronie velthyding.is. Umożliwi to każdemu przetłumaczenie dowolnego tekstu między językami polskim i islandzkim. Będziemy wdzięczni za wszelkie potencjalne materiały szkoleniowe kryjące się w zasobach firm, instytucji lub osób prywatnych” – mówi Katla Ásgeirsdóttir, kierowniczka ds. rozwoju biznesowego firmy Miðeindar.

Miðeind rozpoczął już prace nad rozwiązaniami technicznymi dla tłumaczenia maszynowego mającego służyć przekładowi tekstów z języka polskiego na islandzki i na odwrót, a wersję próbną tego narzędzia znaleźć można pod adresem internetowym velthyding.is. Wspólny projekt Miasta Reykjavík i Miðeind będzie opierał się na istniejącym już prototypie i próbach nauczenia go tłumaczenia szczegółowo określonych rodzajów tekstów informacyjnych publikowanych przez instytucje samorządowe.

Znaczenie dla islandzkiego językoznawstwa

Tłumaczenia automatyczne są jednym z etapów cyfrowej podróży Miasta Reykjavik, której celem jest ułatwienie wszystkim mieszkańcom dostępu do informacji i usług. Miasto zamierza wykorzystać mechanizmy tłumaczenia maszynowego w swoim systemie zarządzania siecią informatyczną w taki sposób, by móc zaoferować tłumaczenie na język polski w ramach miejskich serwisów informatycznych, usprawniając tym samym przepływ usług i informacji do najliczniejszej grupy imigrantów w kraju.

Czas trwania projektu wyniesie dwa lata i z pewnością będzie mieć duże znaczenia dla dziedziny technologii językowych. Oprócz otwartego interfejsu mechanizmu tłumaczeniowego powstałego w jego wyniku, które firma Miðeind będzie w przyszłości hostować i obsługiwać pod adresem internetowym velthyding.is, zostanie również opublikowana otwarta baza danych, przydatna przy opracowywaniu innych mechanizmów tłumaczenia maszynowego oraz w badaniach nad technologią językową.

Myndasafn