Polityka demokratyczna Miasta Reykjavík 2021-2030

Pierwsza demokratyczna polityka miasta Reykjavík wraz z planem działań, została zatwierdzona przez Radę Miasta 19 października 2021 r.

Lýðræðisstefnan á íslensku

Democracy Policy in English

Polityka Demokratyczna Miasta Reykjavík ma na celu wzmocnienie społecznego zaangażowania obywateli w życie publiczne oraz dalsze kształtowanie możliwości oddziaływania mieszkańców na sprawy, które ich dotyczą. Warunkiem podejmowania efektywnych decyzji w sprawach miasta są rzetelne informacje, szeroki udział społeczeństwa w procesie decyzyjnym oraz dialog między przedstawicielami różnych stanowisk.

Decyzje są podejmowane z uwzględnieniem wyników konsultacji społecznych oraz postulatów zgłaszanych przez wybranych przez mieszkańców przedstawicieli, którzy zawsze działają w imieniu swoich wyborców. Polityka obowiązuje do 2030 roku, a towarzyszący jej plan działania zawierający konkretne cele obowiązuje do 2024 roku.

Informacje dotyczące Polityki

Prace nad polityką rozpoczęły się jesienią 2019 roku w ponadpartyjnej grupie złożonej z przedstawicieli partii wchodzących w skład miejskiej Rady Praw Człowieka, Innowacji i Demokracji. Projekt polityki został podany procesowi konsultacyjnemu, który trwał od lipca do września 2021 r., a po zapoznaniu się ze wszystkimi zgłoszonymi sugestiami i komentarzami powstała aktualna Polityka demokratyczna Miasta Reykjavík.

Projekt polityki został przygotowany w ramach konsultacji społecznych, w których uczestniczyć mogli wszyscy obywatele. Epidemia COVID-19 miała znaczący wpływ na przebieg procesu, jednak dzięki rozwiązaniom elektronicznym w połączeniu z innymi metodami, możliwe było przeprowadzenie kompleksowej dyskusji na temat demokracji i uczestnictwa społecznego obywateli miasta Reykjavik.

Polityka ma trzy główne cele:

  • Dla mieszkańców miasta: wspieranie społecznego zaangażowania obywateli w życie publiczne i zwiększenie możliwości ich wpływania na najbliższe otoczenie, podejmowanie decyzji oraz zarządzanie gminą.
  • Dla przedstawicieli wyborców: wspieranie przedstawicieli wyborców w poznawaniu preferencji mieszkańców miasta, aby zawsze podejmowali decyzje na bazie najlepszych dostępnych informacji, ponosili za nie odpowiedzialność, a także potrafili je uzasadnić. Polityka wspiera przedstawicieli wyborców w decydowaniu, w jaki sposób i kiedy mają być przeprowadzane konsultacje społeczne w sprawach dotyczących procesu kształtowania polityk.
  • Dla administracji publicznej: polityka demokratyczna powstała, aby umożliwić administracji Miasta Reykjavík lepsze przygotowywanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych we współpracy z przedstawicielami wyborców i mieszkańcami. Polityka demokratyczna Miasta Reykjavík wspiera rzetelną administrację i promuje dobrą współpracę pomiędzy mieszkańcami, ich przedstawicielami oraz służbami miejskimi. Kombinacja powyższych czynników jest kluczem do osiągania rezultatów w mieście, w którym przestrzega się demokracji.

Przebieg konsultacji społecznych

Etap 1

Otwarte konsultacje społeczne odbywały się na stronie Betri Reykjavík (pol. Lepszy Reykjavík) od lutego 2020 r. do czerwca 2021 r. Każdy mógł zgłosić swoje pomysły dotyczące demokracji i społecznego zaangażowania obywateli.

Etap 2

Firma konsultingowa przeprowadziła wywiady grupowe dotyczące kwestii demokracji wśród losowo wybranych mieszkańców Reykjaviku. Podsumowanie dyskusji w grupach fokusowych po islandzku.

Etap 3

W ramach procesu przygotowywania polityki pracownicy miasta Reykjavík uczestniczyli w warsztatach roboczych. Podsumowanie pracy grup w ramach warsztatów po islandzku.

Etap 4

Otwarte spotkanie dotyczące przyszłości demokracji w Reykjaviku „Randka z demokracją (po islandzku)” odbyło się w formie elektronicznej 25 listopada 2020 r. Zebranie z symultanicznym tłumaczeniem pisemnym na jęz. angielski po angielskiWszyscy obywatele zostali zaproszeni do udziału w spotkaniu, które zostało szeroko rozreklamowane. Wszystkie materiały informacyjne oraz formularze rejestracyjne dostępne były w trzech językach. W czasie spotkanie oferowano również usługi tłumaczy. Podsumowanie spotkania „Randka z demokracją (po islandzku)”.

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela:

Sigurlaug Anna Jóhannsdóttir specjalista ds. demokracji oraz pracownik grupy zajmującej się formułowaniem polityki demokratycznej w Biurze Praw Człowieka i Demokracji Miasta Reykjavík.