Leyfi til afnota af borgarlandi

Sækja verður um leyfi til afnota af borgarlandi, en til þess teljast allar götur, gangstéttar, stígar, opin svæði, almenningsgarðar og torg.

Á þessari síðu er lýst kröfum sem gerðar eru, til hvaða þátta leyfið tekur, gjald fyrir afnot, umsóknarfrestir og upplýsingar sem fylgja þurfa umsókn og fleiri þátta. Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér efni síðunnar vandlega og leita nánari upplýsinga ef eitthvað er óljóst.
 

Afnotaleyfi tekur yfir það sem áður hét framkvæmdaheimildir. Breytingin tók gildi í ársbyrjun 2016.

 • Áður en framkvæmdir hefjast þarf leyfi til afnota af borgarlandi
  Áður en framkvæmdir hefjast þarf leyfi til afnota af borgarlandi
 • Til að gleðin fái að njóta sín þar leyfi til afnota af borgarlandinu
  Til að gleðin fái að njóta sín þar leyfi til afnota af borgarlandinu

Framkvæmdir og viðburðir

Sækja þarf um afnotaleyfi vegna framkvæmda, viðburða eða annarrar notkunar á borgarlandi, hvort heldur sem hún er tímabundin eða viðvarandi. Þetta á við um:
 • allar framkvæmdir í borgarlandinu
 • rof á yfirborði borgarlands. Þetta á við um gröft, fræsingar, borun, sögun, fleygun og endurgerð yfirborðs
 • staðsetningu á vinnupöllum og vinnulyftum
 • staðsetningu á krönum og stærri vinnutækjum
 • staðsetningu á gámum
 • samkomur
 • útifundi
 • útitónleika
 • fjöldagöngur og aðrir viðburðir á borgarlandi
 • kvikmyndataka
 • fataslár eða útiveitingasala á gangstéttum fyrir framan verslanir og veitingastaði

Upplýsingar í umsókn

Mjög mikilvægt er að eftirfarandi upplýsingar fylgi með í umsókn um afnotaleyfi:

 • Nafn á leyfishafa og kennitala, sími og netfang (þetta getur verið einstaklingur, fyrirtæki, félag eða stofnun)
 • Nafn ábyrgðarmanns og kennitala, sími og netfang (Einstaklingur sem ber ábyrgð fyrir hönd leyfishafa. Getur verið sá sami og leyfishafi).
 • Staðsetning – landnotkun (Götunafn eða nöfn eða önnur kennileiti)
 • Lýsing (Greinargóð lýsing á tilefni umsóknar og eðli hennar)
 • Merkingaráætlun (Ef skerða eða loka þarf götu og/eða gangstétt þarf að skila inn merkingaáætlun) 
 • Fylgiskjöl (Afstöðumynd eða kort, tímasett áætlun og önnur gögn er varða leyfisumsókn)
 • Gildistími (Tímasetning framkvæmdar eða óskar um landnotkun)

Sótt er um með tölvupósti á netfangið afnotaleyfi@reykjavik.is - mikilvægt er að upplýsingarnar hér að ofan fylgi umsókn - ef ófullnægjandi upplýsingar fylgja með umsókninni getur það tafið afgreiðlsu leyfisins.  

Símaviðtalstímar afnotaleyfa

Símaviðtalstímar varðandi afnotaleyfi eru eftirfarandi:
• Mánudaga kl. 11:00 – 12:00
• Þriðjudaga kl. 13:00 – 14:00
• Miðvikudaga kl. 11:00 – 12:00
• Fimmtudaga kl. 13:00-14:00

Ef nauðsynlega þarf að ná tali af starfsfólki afnotaleyfa utan símatíma er hægt að hringja í þjónustuver í síma 411-1111 og skilja eftir skilaboð eða senda fyrirspurn á afnotaleyfi@reykjavik.is 

Hvað kostar að fá leyfi fyrir afnotum af borgarlandi?

Fyrir útgáfu afnotaleyfis er innheimt sérstakt gjald samkvæmt gjaldskrá sem borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir.

Gjaldið skal standa undir þeim kostnaði sem verður til vegna útgáfu afnotaleyfis og fer því eftir umfangi. Almennt gjald er 20.500 kr. en heimilt að lækka það niður í 5.000 kr ef umfang er lítið (gjaldskrá 2017). Að sama skapi er heimilt að taka aukagjald sé útgáfa leyfis umfangsmeiri en nemur almennu gjaldi.

Í gjaldskrá frá 15. desember 2015 segir m.a.:

 • 3. gr. Við útgáfu afnotaleyfis í borgarlandinu skal innheimta gjald sem nemur kr. 20.000 fyrir hvert útgefið leyfi. Sé útgáfa afnotaleyfis umfangsminni en sem nemur gjaldinu er skrifstofu reksturs og umhirðu borgarlandsins heimilt að lækka gjaldið í allt að kr. 5000 og að sama skapi taka aukagjald, samkvæmt gjaldskrá útseldrar vinnu umhverfis- og skipulagsviðs Reykjavíkur, sé útgáfa afnotaleyfis umfangsmeiri en sem nemur gjaldinu.
   
 • 4. gr. Lækkun gjalds er heimil þegar vinna að útgáfu afnotaleyfis er sannarlega undir gjaldi kr. 20.000. Í þeim tilfellum er um að ræða minniháttar afnot t.d. búslóðaflutningar, litlar hverfahátíðar, góðgerðarsölur og viðhald húseigna.

Skoða gjaldskrá 

Hvað tekur afgreiðsla umsóknar langan tíma? 

Umsækjendur verða að hafa í huga að leita getur þurft umsagnar annarra sem málið varðar, svo sem hjá lögreglu, Strætó bs., Bílastæðasjóði, næstu nágrönnum og hagsmunaaðilum. Slíkt getur tekið tíma og má því gera ráð fyrir að afgreiðsla erindis geti tekið allt 3 - 8 virkum dögum þegar erindi er minniháttar upp í mánuð ef gera má ráð fyrir miklum inngripum í umferð og áhrifum á nærumhverfið.  Stórviðburðir kalla á sérstakt samráð og lengri afgreiðslutíma. 

1. Almenn afnotaleyfi – minni framkvæmdir og viðburðir
Þegar breyting eða inngrip í umferð er felur í sér lokun og/eða þrengingu götu, göngu- eða hjólastígs og/eða afnot af borgarlandi í skemmri tíma en einn dag, má gera ráð fyrir að afgreiðsla umsóknar taki 3 - 8 virka daga frá því gild umsókn berst.

2. Aukin inngrip í umferð og áhrif á nærumhverfið
Þegar umsókn felur í sér breytingu eða inngrip á umferð er felur í sér lokun og/eða þrengingu götu, göngu- eða hjólastígs og/eða afnot af borgarlandi frá 1 degi og lengur, má gera ráð fyrir að afgreiðsla umsóknar taki 9 - 30 virka daga frá því gild umsókn berst.
Gerð krafa um ítarlega vinnusvæðateikningar, tímasetta framkvæmdaáætlun og samráðsfund eftir atvikum o.fl.

3. Stærstu framkvæmdir og viðburðir
Þegar sótt er um stórar svæðisbundnar framkvæmdir samkvæmt aðalskipulagi eða stærstu viðburði í borgarlandinu eða sambærilegt sem hefur meiriháttar áhrif í borgarlandinu og umferð vegfarenda kallar það á sérstakt samráðsferli við skrifstofu reksturs og umhirðu. Hér er mikilvægt að láta vita með góðum fyrirvara svo hægt sé að meta umfang viðburðar og gera ráðstafanir

Hvaða kröfur eru gerðar til þeirra sem fá heimild til afnota af borgarlandi? 

Þegar heimiluð eru afnot af borgarlandi í margvíslegum tilgangi getur það haft í för með sér ýmsar hættur. Viðkomandi leyfishafa eru því sett skilyrði sem ætlað er að tryggja öryggi og að umferð gangandi, akandi og hjólandi vegfarenda við framkvæmdarsvæðið og borgarlandið sjálft raskist sem minnst. Auk þess er lögð áhersla á að vegfarendur og íbúar séu upplýstir um framkvæmdina og verklok hennar með greinargóðum merkingum á framkvæmdasvæðinu.
 
Ávallt skal uppfylla kröfur um umferðarmerkingar við framkvæmdasvæði eða viðburð. Sjá reglur Reykjavíkurborgar: Merkingar á vinnusvæðum og vegna viðburða.

Gott er að hafa í huga . . .

 • Að þeir sem vilja fá afnot af almenningsgörðum og torgum, svo sem Hljómskálagarðinum, Arnarhól, Austurvelli, Lækjartorgi, Ingólfstorgi og skrúðgörðum í Laugardal, verða einnig að sækja um afnotaleyfi.
 • Að þeir sem vilja fá leyfi til veitinga utanhúss og staðsetningar veitingaborða á gangstétt verða að sækja um slíkt hjá byggingarfulltrúanum í Reykjavík.

Hvaða afnotaleyfi eru algengust og hvað einkennir þau?

BYGGINGAFRAMKVÆMDIR
Byggingarframkvæmdir eru ein algengasta ástæða þess að sækja þurfi um afnot af borgarlandinu. Þá er átt við byggingaframkvæmdir eða annarskonar mannvirkjagerð sem lóðarhafar og/eða fasteignaeigendur standa fyrir auk margvíslegra viðhaldsverkefna.
 
GRÖFTUR OG ÖNNUR JARÐVINNA
Allt sem lýtur að rofi á yfirborði, s.s. gröftur, fræsing, borun, sögun, fleygun, plæging, endurgerð jarðlaga og frágangur yfirborðs.
 
VIÐBURÐIR
Reykjavíkurborg leggur áherslu á að glæða borgina lífi og auka við margskonar starfsemi og þjónustu. Markmiðið er að gera Reykjavík áhugaverðari, litríkari og sjálfbærari. Einstaklingum, félagasamtökum, fyrirtækjum og stofnunum er veitt leyfi fyrir margvíslegum afnotum af borgarlandi til að standa fyrir viðburðum og uppákomum.
 
GÖTU- OG TORGSALA
 • Útiveitingar. Þjónustusvæði fyrir útiveitingar skal afmarkað og skilgreint. Gera þarf grein fyrir veitingaborðum, stólum og öðrum tengdum búnaði. Sérstök áhersla er lögð á að hreyfihamlaðir, sjóndaprir og fólk með börn í kerru eigi greiða og óhindraða leið framhjá þjónustusvæðum.
 • Markaðir, dag- og nætursala. Um getur verið að ræða útimarkað, sölu veitinga úr vögnum og sölubifreiðum eða einstaklinga sem óska eftir að selja vörur sínar og varning í borgarlandinu.
ÖNNUR NOTKUN Á BORGARLANDINU
Hægt er að fá tímabundinn ráðstöfunarrétt á borgarlandi til þess að staðsetja gám, fataslá, sólhlíf, borð og þess háttar. Sama á við ef staðsetja á fána, hvort sem um er að ræða hátíðarfána eða kynningarfána. Ef staðsetja á skilti gildir samþykkt um skilti í lögsögu Reykjavíkur.
Enn önnur notkun á borgarlandinu er kvikmyndataka. Kvikmyndaiðnaðurinn er sífellt sýnilegri og innan hans þarf oft að notast við umferðarmannvirki og aðra hluta borgarlandsins.

Hver sér um útgáfu afnotaleyfa?

Skrifstofa reksturs og umhirðu borgarlandsins á umhverfis- og skipulagssviði sér um útgáfu afnotaleyfa.

Tengiliðir eru:
 • Guðmundur Vignir Óskarsson, verkefnastjóri leyfisveitinga borgarlands
 • Arnar Þór Hjaltested, ráðgjafaverkfræðingur
 • Helga Rún Guðmundsdóttir, skipulagsfræðingur
Umsóknir og samskipti eru um netfangið  afnotaleyfi@reykjavik.is

Bæklingur um afnot og framkvæmdir

Fyrirspurnir og/eða ábendingar

Hægt er að senda fyrirspurnir og ábendingar með tölvupósti á netfangið afnotaleyfi@reykjavik.is

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

3 + 1 =