Samþykkt stefnumörkun

Þjónustustefna Reykjavíkurborgar var samþykkt í borgarráði 17.nóvember 2016. 

Þjónustustefna Reykjavíkurborgar lýsir samræmdri sýn borgarinnar á það hvað þjónustuveiting snýst um. Þannig nýtist hún starfsfólki við dagleg störf um leið og hún setur viðmið og mælikvarða um þjónustu borgararinnar almennt.

Þjónustustefna Reykjavíkurborgar skiptist í fjögur meginmarkmið sem hvert og eitt á að tryggja góða og skilvirka þjónustu við notendur hennar.

Fagmennska felst í því að þjónusta er sérhæfð og mikilvæg fagkunnátta sem flétta þarf inn í alla starfsemi borgarinnar og gæðastýra.

Notendamiðuð hönnun felst í því að þjónustu skal hanna og skipuleggja út frá þörfum og sjónarhorni notenda hennar.

Skilvirkni felst í því að þjónustuveiting gangi greiðlega fyrir sig og að einfalt sé fyrir notendur þjónustu að bera sig eftir henni og nýta sér hana.

Nærþjónusta felst í því að þjónustu skal veita eins nálægt notendum hennar og kostur er á, hvort sem það er í gegnum rafrænar lausnir eða á vettvangi þar sem notandinn er staddur hverju sinni.

Skrifstofa borgarstjórnar

Innkaupastefna Reykjavíkurborgar var samþykkt á fundi borgarstjórnar þann 15. mars 2011.

Skrifstofa borgarstjórnar

Samþykkt í borgarstjórn dags. 3. október 2017

Skóla- og frístundasvið

Málstefna Reykjavíkurborgar var samþykkt í borgarstjórn þann 3. október 2017. Vandað, skýrt og auðskilið mál, hvort heldur ritað eða talað, er lykilatriði í allri þjónustu og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar. Þar er íslenska í öndvegi og skal hún vera til fyrirmyndar í samræmi við þingsályktun um íslenska málstefnu frá 2009 og lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls nr. 61/2011. Allar lykilupplýsingar um þjónustu borgarinnar skulu auk íslensku einnig vera til á ensku og öðrum tungumálum eftir því sem kostur er.

Skrifstofa borgarstjórnar

 

Leiðarljós stefnu Reykjavíkurborgar um túlka- og þýðingaþjónustu er að starfsfólk Reykjavíkurborgar leggji áherslu á að veita öllum íbúum borgarinnar góða þjónustu og sinna leiðbeininga- og upplýsingaskyldu sinni. Samkvæmt mannréttindastefnu borgarinnar skal tryggt að fólk af erlendum uppruna eigi greiðan aðgang að þjónustu borgarinnar. Ávallt skal kalla til túlk þegar þörf er á því og /eða notandi óskar eftir því.

Stefna Reykjavíkurborgar um túlka- og þýðingaþjónustu og tillögur starfshóps um túlka- og þýðingaþjónustu voru samþykktar í borgarráði þann 1. júní 2017.

Skrifstofa borgarstjórnar

Starfshópur um framtíðaruppbyggingu á gististarfsemi í Reykjavík var skipaður af borgarstjóra með erindisbréfi dags. 22. nóvember 2016. Hópurinn skilaði skýrslu og tillögum í júní 2017 og voru tillögur hópsins samþykktar í borgarstjórn þann 5. september 2017.

Skrifstofa borgarstjórnar

Miðborg Reykjavíkur er í senn miðja stjórnsýslu á Íslandi, miðja atvinnu-, verslunar- og veitingastarfsemi og söguleg, menningarleg og samfélagsleg miðja þar sem mannlífið dregur dám af sérhverjum tíma. Á undanförnum árum hefur uppgangur og uppbygging í höfuðborginni ásamt verulegri aukningu í ferðaþjónustu haft mikil áhrif á mannlíf, ásýnd og starfsemi í miðborginni og áhrifasvæði hennar. Miðborgin er enda bæði fjölsóttasti ferðamannastaður landsins og elsta og fjölskrúðugasta hverfi borgarinnar þar sem íbúðabyggð og fjölbreytt atvinnustarfsemi hafa ávallt fléttast saman. Fyrirséð er að á komandi árum haldi miðborgin áfram að breytast með áframhaldandi uppbyggingu og fjölgun ferðamanna sem hefur áhrif á alla innviði miðborgarinnar, umhverfi hennar og mannlíf.

Í þeim tilgangi að huga að utanumhaldi um málefni miðborgar í stjórnkerfi Reykjavíkurborgar var skipaður stýrihópur kjörinna fulltrúa. Megin viðfangsefni stýrihópsins var að skoða framtíðarfyrirkomulag málefna miðborgar innan stjórnkerfis borgarinnar sem og formlegt fyrirkomulag samstarfs og samráðs við íbúa, rekstraraðila og aðra hagsmunaaðila í miðborginni. Tillögur stýrihópsins voru samþykktar í borgarráði 3. nóvember 2016.

Skrifstofa borgarstjórnar

Markmið stefnunnar er að styðja við og hlúa að starfsmönnum vegna fjarveru frá vinnu, vegna veikinda, slysa eða áfalla um lengri eða skemmri tíma og draga úr veikindafjarvistum með markvissum aðgerðum.

Skrifstofa borgarstjórnar

Húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar var samþykkt í borgarstjórn 6. júní 2017 ásamt tillögum í húsnæðismálum og er sett fram til að mæta áskorunum á húsnæðismarkaðnum og markmiðum Reykjavíkurborgar í húsnæðismálum. Hún byggir á stefnumörkun Reykjavíkurborgar á sviði húsnæðismála og á lagaumgjörð og greiningum á stöðu á húsnæðismarkaðinum. Í henni eru skilgreind helstu byggingarsvæði í Reykjavík og hvernig uppbyggingu íbúðahúsnæði í þágu allra borgarbúa verður háttað í samvinnu við verkalýðshreyfinguna, húsnæðissamvinnufélög, samtök eldri borgara, stúdenta og einkaaðila.

Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara
Skrifstofa borgarstjórnar

Á starfsárinu 2017-2018 er eins og undanfarin ár lögð áhersla á eftirfarandi fjóra meginumbótaþætti: Málþroska, læsi og lesskilning; Verk-, tækni- og listnám; lýðræði, jafnrétti og mannréttindi og fjölmenningu.

Skóla- og frístundasvið

Stefna Reykjavíkur um líffræðilega fjölbreytni var samþykkt árið 2016. Stefnunni fylgir aðgerðaáætlun til 10 ára.

Skrifstofa náttúru og garða
Umhverfis- og skipulagssvið

Stefna Reykjavíkurborgar um líffræðilega fjölbreytni var samþykkt 5. janúar 2016.

Skrifstofa náttúru og garða
Umhverfis- og skipulagssvið

Reykjavíkurborg og Arkitektafélag Íslands efndu  til hugmyndasamkeppni um rammaskipulag fyrir Elliðavog og Ártúnshöfða í Reykjavík. 
Tillaga Arkís, Landslags og Verkís (2015) varð hlutskörpust í samkeppninni og lögð til grundvallar tillögu að rammaskipulag fyrir svæðið í heild sinni.
Vinna við tillögu að rammaskipulagi hófst á vormánuðum 2016. Verkefnið hefur verið unnið í nánu samráði við Umhverfis- og skipulagssvið, önnur svið og stofnanir borgarinnar, eftir því sem við átti, undir forystu skipulagsfulltrúa.

Skipulagsfulltrúi

Mannréttindastefna Reykjavíkurborgar var samþykkt árið 2006. Endurskoðuð útgáfa var samþykkt í borgarráði í október 2016. Í mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar eru mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar og alþjóðlegir sáttmálar lagðir til grundvallar, svo sem Barnasáttmáli og samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Mannréttindastefnan er byggð á jafnræðisreglunni og miðar að því að allar manneskjur fái notið mannréttinda án tillits til uppruna, þjóðernis, stéttar, tungumáls, litarháttar, trúarbragða, lífs-, stjórnmálaskoðana, trúleysis, kyns, kynhneigðar, kynvitundar, kyntjáningar, kyneinkenna, aldurs, fötlunar, holdafars, líkamsgerðar, heilsufars, atgervis eða annarrar stöðu.

Skrifstofa borgarstjórnar
Reykjavíkurborg tekur skýra afstöðu gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi. Í starfsmannastefnu borgarinnar segir:
„Starfsmaður, sem með orðum, látbragði eða atferli, ógnar, truflar eða ögrar öðrum á vinnustað, leggur starfsmann í einelti eða sýnir honum kynferðislega
áreitni, telst brjóta grundvallarreglur samskipta á vinnustað“. Slík hegðun getur leitt til áminningar og eftir atvikum starfsmissis.
Skrifstofa borgarstjórnar

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

1 + 0 =